Nawigacja

RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH I STOSOWANYM MONITORINGU WIZYJNYM

/TEREN SZKOŁY/

 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016) - zwanego dalej RODO informuję, że:

 

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych, danych dziecka, osób upoważnionych do odbioru dziecka, jest Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego, ul. Barcelońska 8, 02-762 Warszawa - zwana dalej Szkołą, reprezentowana przez jej Dyrektora.

 

2.     Z Inspektorem Ochrony Danych w kwestiach dotyczących przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych, można skontaktować się za pomocą adresu e-mail: dlewandowski.iod@dbfomokotow.pl.

 

3.     Pani/Pana dane osobowe, dane dziecka i dane osób upoważnionych przez Panią/Pana do odbioru dziecka będą przetwarzane w celu: wypełnienia obowiązków i realizacji statutowych zadań dydaktycznych opiekuńczych i wychowawczych Szkoły określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681), ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 1457, z późnzm.) oraz gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym.

 

4.   W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa powyżej odbiorcą Pani/Pana danych osobowych, dziecka, osób upoważnionych będą: organy nadzoru administracyjnego i pedagogicznego, podmioty realizujące na rzecz Szkoły zadania w zakresie: edukacji, organizacji pracy, opieki i wychowania z zachowaniem zapisów RODO oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

5.   Dane osobowe będą przechowywane przez okres pobytu/nauki dziecka w Szkole oraz po tym czasie przez okres wskazany w odrębnych przepisach.

 

6.     W Szkole, na podstawie art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681) oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO, stosowany jest monitoring wizyjny, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrona mienia Szkoły. Monitoringiem objęte są: wejście główne do budynku, korytarze szkolne, korytarze w części sportowej, szatnie, stołówka, patio,  teren boiska szkolnego, bramy wjazdowe oraz parking na terenie szkoły.

 

7.     Monitoring funkcjonuje w systemie ciągłym (24 godzinnym). Rejestracji i zapisowi podlega wyłącznie wizja. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez 14 dni, po tym okresie nagrania obrazu ulegną nadpisaniu.

 

8.   Zapisy z monitoringu mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

 

9.   Zapisy z monitoringu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

10.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich  przetwarzania, przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie wynikającym z postanowień RODO.

 

11.    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

12.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Szkole danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

13.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych własnych i dziecka, gdy przesłanki ich przetwarzania nie stanowi przepis prawa, jest dobrowolne. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych może skutkować nieprzyjęciem dziecka do Szkoły.

 

14.    Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego
    02-762 Warszawa
    ul. Barcelońska 8
    e-mail: sp307wawa@wp.pl
  • 22 842 42 61
    22 842 18 98

Galeria zdjęć