Nawigacja

Sprawdzian

Sprawdzian 2016 - informacje dla ucznia

Sprawdzian 2016 - informacje dla uczniów

Informacja dla ucznia przystępującego do sprawdzianu 5 kwietnia 2016 r.

Sprawdzian składa się z dwóch części:

•    część pierwsza – obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki,

•    część druga – obejmuje zadania z języka angielskiego

1. Uczeń zgłasza się na sprawdzian we wtorek 5 kwietnia o godzinie 8:30.

2. Uczniowie piszą w następujących salach: 6, 7, 10, 12, 16.

3. Ok. 8,40 zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują wylosowane miejsca. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie ważną legitymację szkolną i okazać ją, jeśli zostanie o to poproszony.

4. Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania:

a) na część pierwszą – pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem oraz linijkę,

b) na część drugą – pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem.

5. Na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefonów).

6. Sprawdzian rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (9,00). Uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej po rozdaniu zestawów egzaminacyjnych.

7. Przewodniczący zespołu nadzorującego w obecności przedstawiciela zdających odbiera pakiety z materiałami egzaminacyjnymi i przenosi je do sali egzaminacyjnej.

8. Arkusze egzaminacyjne rozdaje się zdającym o godzinie wyznaczonej w harmonogramie ogłoszonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jako godzina rozpoczęcia danej części sprawdzianu, czyli o 9:00 (część pierwsza) i 11:45 (część druga).

9.    Po otrzymaniu właściwego arkusza na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego zdający ma obowiązek:

a) zapoznać się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego; w razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego

b) sprawdzić, czy materiały egzaminacyjne są kompletne, tj. czy zawierają zeszyt zadań wraz z kartą odpowiedzi (w obu częściach sprawdzianu)

c) sprawdzić, czy materiały egzaminacyjne zawierają wszystkie kolejno ponumerowane strony, czy są wyraźnie wydrukowane, czy w zeszycie zadań znajduje się wymieniona w instrukcji liczba zadań;

d) braki powinien natychmiast zgłosić przewodniczącemu zespołu nadzorującego, po otrzymaniu kompletnego arkusza potwierdzić jego odbiór czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu protokołu przebiegu danej części sprawdzianu

e) sprawdzić poprawność numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE,

f) zapisać swój trzyznakowy kod, numer PESEL oraz umieścić naklejki przygotowane przez OKE w wyznaczonych miejscach

g) w przypadku uczniów z dysleksją czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego.

10. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczony jest od momentu zakończenia czynności organizacyjnych. Przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy, w miejscu widocznym dla każdego zdającego, czas rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań.

11. Czas pracy i wynosi odpowiednio: w części pierwszej sprawdzianu  – 80 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania sprawdzianu może być przedłużony – nie więcej niż 120 minut; w części drugiej sprawdzianu  – 45 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania sprawdzianu może być przedłużony – nie więcej niż 70 minut.

12. W przypadku części drugiej sprawdzianu bezpośrednio po zapisaniu czasu rozpoczęcia i zakończenia rozwiązania zadań odtworzone zostaje nagranie z płyty CD.

13. Zdający rozwiązuje zadania, zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.

14. Zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi (nie dotyczy uczniów z dysleksją, którzy nie muszą przenosić ich na kartę odpowiedzi).

15. W czasie trwania sprawdzianu zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu sprawdzianu, a w szczególności:

 • nie opuszcza sali egzaminacyjnej,
 • nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca,
 • w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi,
 • nie wypowiada uwag i komentarzy,
 • nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych,
 • nie wnosi do sali i nie korzysta z żadnych środków łączności.

 

16. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej. Przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić, w uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami.

17. W przypadku niesamodzielnej pracy lub zakłócania przebiegu sprawdzianu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian, unieważnia mu sprawdzian i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej, co odnotowuje w protokole przeprowadzenia sprawdzianu.

18. Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przewodniczącemu zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki i zamyka swój arkusz. Nauczyciel sprawdza poprawność kodowania i odbiera go. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem – przed jego nauczyciel sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. W przypadku braku zaznaczeń poleca przeniesienie odpowiedzi na kartę (nie dotyczy uczniów z dysleksją).

19. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie, którzy przenoszą odpowiedzi na kartę, mają 5 dodatkowych minut, żeby sprawdzić poprawność wykonania tej czynności. Ten czas nie może być wykorzystany na rozwiązywanie zadań, a wyłącznie na weryfikację poprawności przeniesienia rozwiązań na kartę odpowiedzi. Po upływie 5 minut zdający kończą pracę z arkuszem egzaminacyjnym i stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego.

20. Zdający, którzy nie zdążyli przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi, zgłaszają ten fakt nauczycielowi.

21. W czasie przerwy po części pierwszej uczniowie przebywają w wyznaczonych salach na I piętrze lub w stołówce pod opieką nauczycieli.

22. Na drugą część sprawdzianu uczniowie wchodzą do sali o 11.35, sprawdzian rozpoczyna się o 11:45 i przebiega zgodnie z zasadami opisanymi w punktach od 4 do 20.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego
  02-762 Warszawa
  ul. Barcelońska 8
  e-mail: sp307wawa@wp.pl
 • 22 842 42 61
  22 842 18 98

Galeria zdjęć