Nawigacja

RODO

Basen - monitoring wizyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH I STOSOWANYM MONITORINGU WIZYJNYM

/PION SPORTOWY/

 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016) - zwanego dalej RODO informuję, że:

 

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych, danych dziecka, osób upoważnionych do odbioru dziecka, jest Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego, ul. Barcelońska 8, 02-762 Warszawa - zwana dalej Szkołą, reprezentowana przez jej Dyrektora.

 

2.     Z Inspektorem Ochrony Danych w kwestiach dotyczących przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych, można skontaktować się za pomocą adresu e-mail: dlewandowski.iod@dbfomokotow.pl.

 

3.     Pani/Pana dane osobowe, dane dziecka i dane osób upoważnionych przez Panią/Pana do odbioru dziecka będą przetwarzane w celu: wypełnienia obowiązków i realizacji statutowych zadań dydaktycznych opiekuńczych i wychowawczych Szkoły określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681), ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 1457, z późnzm.) oraz gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym.

 

4.   W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa powyżej odbiorcą Pani/Pana danych osobowych, dziecka, osób upoważnionych będą: organy nadzoru administracyjnego i pedagogicznego, podmioty realizujące na rzecz Szkoły zadania w zakresie: edukacji, organizacji pracy, opieki i wychowania z zachowaniem zapisów RODO oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

5.   Dane osobowe będą przechowywane przez okres pobytu/nauki dziecka w Szkole oraz po tym czasie przez okres wskazany w odrębnych przepisach.

 

6.     W Szkole, na podstawie art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681) oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO, stosowany jest monitoring wizyjny, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrona mienia Szkoły. Monitoringiem objęte są:  wejście  główne i  boczne na pion sportowy, korytarze przy szatniach na basen, wejście na nieckę basenową, korytarz na widownię przy basenie, pomieszczenia znajdujące się przy pionie sportowym tj. chlorownia, piwnice przy sali sensorycznej, teren przy basenie, parking, i boiska szkolne.

 

7.     Monitoring funkcjonuje w systemie ciągłym (24 godzinnym). Rejestracji i zapisowi podlega wyłącznie wizja. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez 14 dni, po tym okresie nagrania obrazu ulegną nadpisaniu.

 

8.   Zapisy z monitoringu mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

 

9.   Zapisy z monitoringu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

10.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich  przetwarzania, przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie wynikającym z postanowień RODO.

 

11.    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

12.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Szkole  danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

13.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych własnych i dziecka, gdy przesłanki ich przetwarzania nie stanowi przepis prawa, jest dobrowolne. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych może skutkować nieprzyjęciem dziecka do Szkoły.

 

14.    Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego
    02-762 Warszawa
    ul. Barcelońska 8
    e-mail: sp307wawa@wp.pl
  • 22 842 42 61
    22 842 18 98

Galeria zdjęć