Nawigacja

RODO

Szkoła - monitoring wizyjny

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA

– DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

NA TERENIE SZKOŁY

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) - zwanego dalej Rozporządzeniem informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 307, z siedzibą w Warszawie 02-762 przy ul. Barcelońskiej 8 - zwana dalej Placówką, reprezentowana przez jej Dyrektora Panią Teresę Szewczyk.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Placówce jest Dariusz Lewandowski, adres e-mail: dlewandowski.iod@dbfomokotow.pl.
 3. Przetwarzanie danych z wykorzystaniem monitoringu odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, pracowników i osób przebywających na terenie Placówki oraz ochrony mienia, zgodnie z postanowieniami art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz zapisami przywołanego na wstępie Rozporządzenia.
 4. Monitoringiem objęte są: wejścia do budynku, korytarze w szkole i części sportowej, stołówka, szatnia do zmiany odzieży wierzchniej, patio, bramy wjazdowe na teren placówki, parking szkolny oraz teren boiska;
 5. Monitoring funkcjonuje w systemie ciągłym (24 godzinnym). Rejestracji i zapisowi podlega wyłącznie wizja (zastosowany system nie rejestruje dźwięku);
 6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 14 dni;
 7. Zapisy z monitoringu mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa;
 8. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprostowania/uzupełniania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej;
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Placówce przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych;
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego
  02-762 Warszawa
  ul. Barcelońska 8
  e-mail: sp307wawa@wp.pl
 • 22 842 42 61
  22 842 18 98

Galeria zdjęć