Nawigacja

Moja strona

Drodzy uczniowie

 

Poniżej przedstawiam Przedmiotowy System Oceniania z Zajęć Komputerowych/Informatyki:

Ogolne_wymagania_i_zasady_oceniania_z_Zajec_Komputerowych.doc

Zachęcam do zarejestrowania się na stronie sieciaki.pl. Jest to projekt edukacyjny prowadzony od lutego 2005 r. przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), w ramach programu „Dziecko w Sieci”. Projekt Sieciaki.pl jest elementem programu „Safer Internet”. Głównym partnerem projektu jest Fundacja Orange.

Projekt Sieciaki.pl ma na celu przede wszystkim:

 • edukację dzieci w zakresie bezpieczeństwa w internecie,
 • promocję bezpiecznych zastosowań sieci,
 • certyfikowanie oraz promocję bezpiecznych stron i serwisów internetowych.
   

KONKURSY:

 1. Konkurs Informatyczny LOGIA

  W szkole odbędzie się Przedmiotowy Konkurs Informatyczny LOGIA dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych - jest to konkurs pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

  Konkurs obejmuje i poszerza treści podstawy programowej przedmiotu informatyka w szkole podstawowej.

  Każdy etap konkursu polega na samodzielnym rozwiązywaniu testu dotyczącego treści zawartych w podstawie programowej przedmiotu informatyka w szkole podstawowej i zadań algorytmicznych z zakresu grafiki, definiowania funkcji, przetwarzania napisów oraz przetwarzania list jednopoziomowych i wielopoziomowych w wybranym przez uczestnika języku programowania (Logo lub Python).

  Etap szkolny odbywać się będzie od 16.10 do 6.11.

  Zainteresowanych programowaniem zapraszam na stronę konkursu logia.oeiizk.waw.pl/#!/
  gdzie znajdują się informacje ogólne (program merytoryczny, literatura) oraz materiały archiwalne.

  Informacje znajdują się również na gazetce przy sali komputerowej.
   

 2. Warszawski Konkurs Informatyczny "Bezpieczni w sieci"

  II Warszawski Konkurs Informatyczny „Bezpieczni w sieci” 2018/2019

  Regulamin konkursu:

  1. Organizatorzy:
  Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie.

  2. Uczestnicy:
  Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas IV – VIII miasta st. Warszawy. W konkursie startuje 5-cio osobowa drużyna wytypowana przez szkolnego koordynatora konkursu.

  3. Typowanie uczniów przez koordynatora: zgłoszenia uczniów do konkursu należy dokonać osobiście u p. Barbary Szczeszki lub poprzez dziennik elektroniczny do 18 stycznia.
  Dnia 21 stycznia o godz. 11:40 odbędzie się etap kwalifikacyjny – wytypowanie 5-cio osobowej drużyny.
  Uczniowie będą rozwiązywać quiz składający się z pytań z zakresu bezpiecznego korzystania z sieci Internet.

  4. Cele konkursu:
  Wdrażanie młodych internautów do rozsądnego i odpowiedzialnego korzystania z sieci Internet. Promowania idei Dnia Bezpiecznego Internetu oraz Dnia Ochrony Danych Osobowych.

  5. Zasady przeprowadzenia konkursu:
  Konkurs składa się z jednego etapu. Przeprowadzony będzie on-line na platformie quizizz.com. Zawodnicy rozwiązują quiz w macierzystej szkole. Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialny jest szkolny koordynator.
  Uczestnicy rozwiązują quiz składający się z 20 pytań z zakresu bezpiecznego korzystania z sieci Internet. System przydziela punkty automatycznie, pod uwagę brana jest poprawność odpowiedzi i czas, po którym została udzielona. Maksymalny czas na udzielenie odpowiedzi na jedno pytanie to 30 sekund. Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona analizy zdobytych punktów przez poszczególnych uczestników, sumuje punkty pięciu członków drużyny i wyłoni zwycięskie szkoły.
  Konkurs odbędzie się 14 lutego 2019r.

  6. Nagrody:
  Zwycięskie drużyny otrzymają dyplomy i nagrody dla szkoły.
  Wyniki zostaną ogłoszone do 22 marca 2019.
  Rozdanie nagród odbędzie się 9 maja 2019r. w Szkole Podstawowej nr 114.
   

 3. Szkolny Konkurs Informatyczny

  Szkolny Konkurs Informatyczny dla klas IV – VIII
  Tworzymy komiks z okazji „Dnia Bezpiecznego Internetu”

  Tematyka pracy:
  Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, który w tym roku przypada w dniu 5 lutego zapraszamy uczniów do stworzenia komiksu na jeden z tematów: „Internetowy savoir-vivre” lub „Cyberprzemoc”.

  Forma pracy:
  Praca wykonana w dowolnym edytorze tekstowym, graficznym lub on-line.

  Należy:
  - samodzielnie wykonać jednostronicowy komiks na wybrany temat,
  -  przesłać go w załączniku do 28 lutego na adres bszczeszka@gmail.com (w tytule e-maila należy wpisać „Konkurs – Komiks”, a w treści e-maila: imię, nazwisko, klasę ucznia.

  Kryteria oceny:
  - prawidłowość ujęcia tematu,
  - pomysłowość i kreatywność,
  - atrakcyjność opracowania graficznego.

  Autorzy najciekawszych prac otrzymają dyplomy i ocenę celującą z informatyki za udział w konkursie.

  Uwaga:
  Wszystkie prace będą wydrukowane i powieszone na gazetce szkolnej, a najlepsze z nich zostaną przedstawione również na stronie internetowej Szkoły.
   

 4. Ogólnopolski Konkurs Informatyczny "Razem dla lepszego Internetu"

  pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Częstochowy

  I. Cele:
  - propagowanie zasad bezpieczeństwa i przestrzeganie przed zagrożeniami związanymi z użytkowaniem Internetu,
  - kształtowanie właściwych postaw moralnych oraz promowanie działań na rzecz zapobiegania przemocy wśród dzieci,
  - rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną,
  - wzmocnienie wśród uczniów wiary we własne umiejętności i zdolności,
  - wyrabianie pewności siebie i dowartościowania własnej osoby,
  - radość przedstawiania swych zdolności.

  II. Organizator konkursu:
  Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie

  III. Termin nadsyłania prac:
  Prace konkursowe do organizatorów wysyła Szkoła do 28 lutego 2019r.

  IV. Zasady Konkursu:
  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.
  2. Konkurs oceniany jest w trzech kategoriach wiekowych: Klasy I-III, Klasy IV-VI, Klasy VII-VIII.
  3. Uczniowie przygotowują plakat na temat zawarty w tytule konkursu. Plakat musi być wykonany w dowolnym programie graficznym z rozszerzeniem jpg. Plakat należy wydrukować w formacie A4. Do plakatu należy załączyć płytę z zapisanym na niej plakatem w wyżej wymienionym formacie. Płytę należy opisać jak w punkcie 5 poniżej.

  WAŻNE:
  Płytę i wydrukowaną pracę należy przynieść do swojego nauczyciela informatyki - zostaną wybrane 3 najlepsze prace i wysłane do organizatorów.
  Prace należy przynieść najpóźniej do 22 lutego 2019r.

  4. Praca została wykonana indywidualnie, samodzielnie, nigdzie do tej pory nie była publikowana i nagradzana.
  5. Każda nadesłana praca winna zawierać następujące dane:
  a) Imię i nazwisko autora.
  b) Wiek.
  c) Klasę.
  d) Nazwę szkoły.
  e) Zgodę rodziców ucznia (załącznik nr 1 - uczniowie zgłaszają się po załącznik do nauczyciela informatyki).
  6. Wyżej wymienione dane załączamy na odwrocie pracy w prawym górnym rogu (z wyjątkiem pkt 5e. Dane zawarte w pkt 5e załączane są do pracy.
  7. Każda szkoła podstawowa może zgłosić w sumie nie więcej niż 3 prace konkursowe.
  8. Informacja o zwycięzcach zostanie przesłana pocztą elektroniczną na adres szkoły laureata.

  V. Kryteria oceny i nagrody:
  1. Nagrody przyznane zostaną w trzech kategoriach wiekowych (miejsca I-III).
  2. Komisja Konkursowa ocenia trafność i oryginalność przedstawienia tematyki konkursu oraz walory artystyczne pracy.
  3. Na laureatów czekają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
  VI. Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie, ul. św. Rocha 221, tel: 343 62 71 48, e-mail: sp29@edukacja.czestochowa.pl
  2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  Regulamin
  3. Dane osobowe uczestników i zwycięzców będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępniania informacji o wynikach konkursu.
  4. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska, wieku/klasy i nazwy szkoły w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
  5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

  VII. Uwagi końcowe:
  1. Zgłoszona praca konkursowa winna być wynikiem pracy twórczej i nie naruszać autorskich praw osobistych lub majątkowych osób trzecich.
  2. W konkursie nie zostaną ocenione prace, w których podano niekompletne informacje lub wpłynęły do Organizatora po terminie.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pracy, które nastąpiły z przyczyn od niego niezależnych.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do niego na skutek okoliczności niezależnych od niego.
  5. Nadzór na prawidłowością przebiegu Konkursu sprawować będzie Komisja Konkursowa.
  6. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo podania do publicznej wiadomości danych osobowych uczniów nagrodzonych w konkursie.
  8. Organizator zastrzega, że nie zwraca nadesłanych prac.
  9. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do prezentacji prac związanych z Konkursem na terenie SP 29.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

   

 5. Konkurs „ Baśnie, podania i legendy Mazowsza w komiksie ” –  IV edycja

  IV edycja Konkursu dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego 2018/2019

  Organizatorem konkursu jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, publiczna placówka doskonalenia nauczycieli.

  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego, którzy dobrowolnie zadeklarują w nim swój udział.

  Głównym celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszego komiksu utworzonego na podstawie powszechnie znanych i opublikowanych baśni, podań i legend Mazowsza.

  Terminarz Konkursu
  1. 11 lutego 2019 r. – oficjalne ogłoszenie Konkursu
  2. 15 kwietnia 2019 r. – termin przesyłania prac konkursowych wraz z dokumentami zgłoszeniowymi (prace przynosimy do nauczycieli informatyki)
  3. 15 maja 2019 r. – ogłoszenie wyników Konkursu
  4. 28 maja 2019 r. – uroczyste wręczenie nagród

  Zadanie konkursowe:
  1. Zadanie  konkursowe  polega  na
  zaprojektowaniu i wykonaniu komiksu ilustrującego treść dowolnej  baśni,  podania  lub legendy  związanej z
  Mazowszem,  które są powszechnie dostępne
  w postaci drukowanej lub elektronicznej.
  2. Każdy Uczestnik Konkursu przygotowuje
  jedną pracę konkursową.
  3. Wykaz przydatnej literatury zawarty jest w Załączniku nr 4 na stronie konkursu.
  4. Komiksy można przygotować:
  A. w serwisie ToonDoo (www.toondo.com)
  B. w  programach  PowerPoint, Word lub  podobnych zapisanych w postaci PDF.
  5. Prace powinny być zapisane na płycie, a płyta opisana: imieniem i nazwiskiem ucznia oraz nazwą i adresem Szkoły.
  6. Prace przynosimy do nauczyciela informatyki do 05.04.2019r.

  Dla zainteresowanych dokładny regulamin dostępny jest na stronie konkursu: http://komiks.oeiizk.edu.pl/
  i na gazetce przy pracowni komputerowej.
   

 6. Dzień bezpiecznego Internetu
 7. Ogólnoświatowy Dzień Scratcha

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego
  02-762 Warszawa
  ul. Barcelońska 8
  e-mail: sp307wawa@wp.pl
 • 22 842 42 61
  22 842 18 98

Galeria zdjęć