Nawigacja

 • Sukces sportowy naszego ucznia

  28.09.2020

  Z radością informujemy, że uczeń klasy 8c w miniony weekend wywalczył brązowy medal Mistrzostw Polski Młodzików w chodzie, ustanawiając swój rekord życiowy na 25:52,79. Dodatkowo pragniemy przypomnieć, że Kacper ma już na swoim koncie złoty medal w Mistrzostwach Mazowsza. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 • Aktualizacja danych

  Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • Zatrudnimy woźne

  17.09.2020

  Szkoła Podstawowa nr 307 zatrudni od zaraz dwie woźne na pełny etat.

 • Organizujemy Wielką Zbiórkę Książek

  15.09.2020

  Ogólnopolska zbiórka książek dla szpitali i placówek opiekuńczo-wychowawczych trwa od 8 września do 11 października 2020 r.

  Podczas Wielkiej Zbiórki Książek zbierane są książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych spełniające poniższe kryteria:

  a. zostały wydane po 2000 roku;

  b. są napisane w języku polskim;

  c. są nowe lub używane, ale w bardzo dobrym stanie.

  Punkt zbiórki w szkole mieści się przy sali integracji sensorycznej w podziemiach obok szatni.

 • List Prezydenta m.st. Warszawy

  09.09.2020

  Publikujemy list Prezydenta m.st. Warszawy skierowany do rodziców w sprawie finansowania zadań oświatowych.

  Budzet_list_Prezydenta_do_rodzicow.pdf

 • 06.09.2020

  W zakładce Informacje został zamieszczony jadłospis na wrzesień.

 • 31.08.2020

  W przypadku zwrotów za obiady (np. za marzec 2020) prosimy o wypełnienie druku znajdującego się w zakładce Informacje i przekazanie go do szkoły.

 • 31.08.2020

  Prosimy o zapoznanie się w zakładce Informacje ze sposobem uzyskania pomocy materialnej w roku 2020/2021.

 • 1 września - klasy 1 i oddział przedszkolny

  Rozpoczęcie roku dla oddziału przedszkolnego odbędzie się 1 września o 8:30 na korytarzu I piętra przy sali 27.

  Rozpoczęcie roku dla klas pierwszych – 1 września o 12::00

  klasa 1a – na korytarzu I piętra przy sali 28

  klasa 1b – na korytarzu II pietra przy sali 10

  klasa 1c – na korytarzu II piętra przy sali 2

  Prosimy o przestrzeganie procedur sanitarnych (maseczki, dystans, dezynfekcja rąk).

  Informacje o przydziale sal dla klas 2-8 znajdują się w Librusie.

 • 29.08.2020

  W zakładce Informacje podajemy numery rachunków bankowych oraz wysokość opłat za posiłki przedszkolaków i obiadów dla uczniów. Za posiłki można płacić tylko przelewem na konto szkoły do 3 września. Na inne konto - Rady Szkoły - należy wnieść opłatę na potrzeby stołówki (można jednorazowo za cały rok).

  Szczegóły w zakładce: Informacje - Opłaty za obiady.

 • Wejście do budynku szkoły

  27.08.2020

  Informujemy, że od 2 września w szkole funkcjonować będą 2 wejścia: wejście A – wejście główne i wejście B - przez bramę przy basenie i patio.

  Wejściem A wchodzą uczniowie z klas 0-4, wejściem B w godzinach 7:00 – 9:00 – uczniowie z klas 5-8. Po godzinie 9:00 uczniowie z klas 5-8 wchodzą wejściem głównym A.

  Każdy uczeń wchodząc do budynku, pamięta o zachowaniu dystansu społecznego i dezynfekcji rąk. Do budynku szkoły dzieci z klas 2-8 wchodzą same, w szatni samodzielnie się przebierają i przechodzą najbliższymi schodami (klatka A lub klatka B) do sal lekcyjnych lub świetlicy.

  Ze względów bezpieczeństwa zostaje ograniczone wejście rodziców na teren szkoły. Jedynie rodzice dzieci najmłodszych – z oddziału przedszkolnego i klas 1 - będą mogli wejść (z zachowaniem reżimu sanitarnego) do części korytarza na parterze, gdzie przeniesione zostały szatnie przedszkolaków i pierwszoklasistów, aby pomóc dzieciom się przebrać. Następnie dzieci przechodzą do sal lub świetlicy pod opieką pracowników szkoły.

 • Zapisy do świetlicy

  27.08.2020

  Rozpoczęły się już zapisy do świetlicy szkolnej. W trosce o bezpieczeństwo w pierwszej kolejności do świetlicy przyjmowane będą dzieci z klas 1-3, których rodzice pracują.

  Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony szkoły lub z sekretariatu szkoły.

  Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej można zostawić w okienku szkoły w godz. 8.00 – 14.00 lub przekazać przez dziecko do 2.09.2020 r.

  Karta_zgloszenia_do_swietlicy_-_2020.doc​​​​​​​

 • 1 września 2020

  26.08.2020

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się we wtorek 1 września 2020 r.

  Dzieci z klas 1 wraz z rodzicem zapraszamy na godzinne spotkanie z wychowawcą o 12:00. Uczniowie z klas 5-8 przychodzą na godzinę 8:00, z klas 2, 3 i 4 - na 10:00. W tym dniu dla klas 2-8 planowane są półtoragodzinne spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych. Dzieci z oddziału przedszkolnego spotykają się z wychowawcami o 8:30.  Uczniów obowiązuje strój galowy. Prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zakładanie maseczek.

  Ze względów bezpieczeństwa na teren budynku szkoły mogą wejść jedynie rodzice dzieci z klas 1 i oddziału przedszkolnego.

 • Informacje dla nauczycieli

  26.08.2020

  Informacje dla nauczycieli na temat Rad Pedagogicznych zostały przesłane w dzienniku elektronicznym "Librus".

 • Informacja Dyrektora Szkoły o funkcjonowaniu szkoły w roku 2020/2021

  26.08.2020

  Od 1 września uczniowie  Szkoły Podstawowej nr 307 wracają do stacjonarnej nauki. Zajęcia będą odbywały się w sposób tradycyjny.

  Tradycyjny model nauki  będzie opierał się na ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek.

  Model mieszany lub zdalny będzie mógł być wprowadzony  tylko  w oparciu o opinię Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.


  Decyzją dyrektora  mogą być wprowadzone  ograniczenia:

  ograniczenie przebywania osób trzecich na terenie placówki,

  obowiązek zachowania dystansu w przestrzeniach wspólnych lub zasłanianie nosa i ust (korytarze, szatnia),

  ograniczenie przemieszczania się klas do różnych sal,

  ustalenie grupy dzieci uprawnionych do korzystania z zajęć świetlicowych,

  zakaz wyjść grupowych i wycieczek szkolnych,

  zaleca się prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu.


  Do  szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

  Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń będzie odizolowany  w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. Niezwłocznie powiadomieni będą  rodzice/opiekunowie  o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

  W szkole  powinno przebywać jak najmniej osób z zewnątrz i powinny one stosować standardowe zabezpieczenia. 

   Przedmioty zbędne i takie, których nie można skutecznie zdezynfekować będą usunięte z sal. Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

  W Szkole  Podstawowej nr 307  obowiązują  zalecenia MEN  dotyczące organizacji nauki:  

  1. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
  2. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
  3. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.
  4. Sale lekcyjne  będą wietrzone w czasie zajęć, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę.
  5. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
  6. Wszystkie źródełka wody pitnej zostają wyłączone. Uczniowie zobowiązani są do przynoszenia własnej butelki z napojem.
  7. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły pod opieką nauczyciela.
  8. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych wprowadzono  zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii.
  9. Ustalone zostały nowe  zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.

  Opłaty za obiady, świetlicę i na  Radę Szkoły  mogą byś wnoszone jedynie przelewem na konto podane na stronie internetowej szkoły.

  Wszyscy rodzice zobowiązani są do zapoznania się z procedurami bezpieczeństwa mającymi na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19, obowiązującymi od 1 września 2020 na terenie Szkoły Podstawowej nr 307 w Warszawie oraz podpisanie Oświadczenia (Załącznik nr 1) i dostarczenie go do szkoły.

  Wewnetrzne_procedury_bezpieczenstwa_obowiazujace_od_1_wrzesnia_2020.pdf

  Zalacznik_nr_1.docx
 • Olimpiady przedmiotowe 2020/2021

  16.08.2020

  Ministerstwo Edukacji Narodowej podało terminy olimpiad przedmiotowych dla szkół podstawowych. Poniżej załączamy link do terminarza.

  https://www.gov.pl/web/edukacja/terminy-olimpiad-w-roku-szkolnym-20202021

  Olimpiady przedmiotowe organizowane z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, których laureaci i finaliści zgodnie z art. 44zx. ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481), są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu

 • Konkursy przedmiotowe 2020/2021

  16.08.2020

  Informujemy, że na stronach Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów zostały zamieszczone projekty programów merytorycznych konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII w roku szkolnym 2020/2021. Poniżej linki do stron internetowych organizatorów, gdzie znajdują się projekty programów merytorycznych oraz informacje na temat zgłaszania ewentualnych uwag.

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu a dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad ( Dz.U. z 2002r., Nr 13, poz.125 ze zm.), regulamin konkursów wraz z załącznikami m.in. harmonogramem oraz ostateczną wersją programów merytorycznych, muszą zostać zatwierdzone do 30 września b.r.

  Link do strony MSCDN:  https://konkursy.mscdn.pl/

  https://konkursy.mscdn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=343&Itemid=470

  Link do strony OEIiZK: http://logia.oeiizk.waw.pl/#!/program

 • 15.08.2020

  W zakładce Informacje został zamieszczony spis rzeczy potrzebnych dla pierwszoklasistów w roku szkolnym 2020/2021.

 • W zakładce Informacje został zamieszczony spis niezbędnych rzeczy dla przedszkolaków z zerówki.

 • W zakładce Nauczanie został zamieszczony spis podręczników i ćwiczeń obowiązujących w roku szkolnym 2020/2021. Podręczniki i ćwiczenia wypożycza szkoła (z wyjątkiem książek do religii).

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego
  02-762 Warszawa
  ul. Barcelońska 8
  e-mail: sp307wawa@wp.pl
 • 22 842 42 61
  22 842 18 98

Galeria zdjęć