Nawigacja

Muzyka

Kryteria oceniania

Kryteria oceniania z przedmiotu muzyka

 

Ocena celująca

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który przejawia wyjątkowe zdolności i zainteresowania muzyką, posiada umiejętności i wiadomości pozwalające uzyskać ocenę celującą a ponadto wyróżnia się w poniżej podanych aktywnościach:

1.     bierze czynny udział w wybranej formie artystycznej w szkole - chór

2.     bierze udział w konkursach i festiwalach, w których uczestniczy szkoła, zdobywając nagrody lub wyróżnienie

3.     swobodnie rozmawia o muzyce w kontekście jej rozwoju historycznego

 

oraz:

 

1.     bierze czynny udział w lekcji

2.     odrabia prace domowe

3.     posiada zeszyt, podręcznik na lekcji

 

Ocena bardzo dobra

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który potrafi:

1.     zaśpiewać poprawnie kilka pieśni lub piosenek poznanych na lekcjach muzyki w ciągu roku szkolnego.

2.     posługiwać się zapisem muzycznymwartości rytmiczne

3.     posługiwać się zapisem muzycznym z uwzględnieniem nazw literowych i solmizacyjnych dźwięków

4.     zna podstawowe wiadomości o epoce i kompozytorach

5.     rozpoznawać słuchane podczas lekcji muzyki utwory z literatury muzycznej, określać ich cechy charakterystyczne

6.     zna budowę form muzycznych

7.     tworzyć formy muzyczne- rondo, wariacje, kanon

8.     rozpoznawać brzmienie instrumentów muzycznych poznanych na lekcji.

9.     określa nastrój słuchanej muzyki oraz uczuć, jakie budzi.

10.  rozpoznawać cechy muzyki narodowej-polskie tańce narodowe.

11.  posiada zeszyt do przedmiotu, podręcznik na lekcji.

12.  bierze czynny udział w lekcjach.

13.   odrabia prace domowe.

 

Ocena dobra

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który potrafi:

1.     poprawnie zaśpiewać dowolnie wybrane piosenki.

2.     wyróżnić najbardziej charakterystyczne cechy słuchanego utworu.

3.     rozpoznać brzmienie większości poznanych instrumentów.

4.     rozpoznać polską muzykę narodową.

5.     określa nastrój słuchanej muzyki oraz uczuć, jakie budzi

6.     rozpoznaje piosenkę lub utwór muzyczny po usłyszeniu jego fragmentu

7.     zna budowę form muzycznych

8.     wytłumaczyć znaczenie terminów muzycznych.

9.     posiada zeszyt do przedmiotu,podręcznik na lekcji.

10.  bierze czynny udział w lekcji.

11.   odrabia prace domowe.

 

Ocena dostateczna

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który bierze udział w lekcji na miarę swoich możliwości, a ponadto opanował podstawowe wiadomości oraz następujące umiejętności:

1.     umie zaśpiewać piosenki o średnim stopniu trudności;

2.     zna nazwy solmizacyjne dźwięków

3.     rozpoznaje brzmienie kilku poznanych instrumentów.

4.     wyklaskuje poznane rytmy

5.     wyjaśnia pojęcia i terminy muzyczne

6.     rozpoznaje podstawowe elementy muzyki.

7.     poprawnie wykonuje polecenia.

8.     posiada zeszyt, podręcznik.

9.     odrabia prace domowe.

 

Ocena dopuszczająca

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości podstawowe w ograniczonym zakresie i z pomocą nauczyciela potrafi wykonać najprostsze zadania:

1.     podejmuje próby śpiewania lub recytuje tekst piosenki

2.     odróżnia muzykę solową od zespołowej.

3.     wymienia niektóre terminy muzyczne.

4. rozpoznaje przynajmniej jeden utwór lub piosenkę po usłyszeniu jego fragmentu

5.     z pomocą nauczyciela wykonuje polecenia

6.     posiada zeszyt przedmiotowy, podręcznik.

7.     bierze udział w lekcji.

8.     odrabia prace domowe.

 

Ocena niedostateczna

Otrzymuje uczeń, który:

1.     nie podejmuje prób śpiewania lub recytowania słów piosenki

2.     nie stara się koncentrować na słuchaniu muzyki prezentowanej podczas zajęć lekcyjnych

3.     nie zna żadnego terminu muzycznego wprowadzonego w toku nauki

4. nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, nie korzysta z podręcznika, nie odrabia prac domowych

5.     nie bierze udziału w lekcji

 

W przypadku uczniów, którzy opuścili lekcje z powodu dłuższej choroby, kryteria oceny wiedzy i umiejętności z zakresu muzyki będą dostosowywane do możliwości dziecka.

 

 

Katarzyna Mrowicka

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego
    02-762 Warszawa
    ul. Barcelońska 8
    e-mail: sp307wawa@wp.pl
  • 22 842 42 61
    22 842 18 98

Galeria zdjęć