Nawigacja

Technika

Kryteria ocen z techniki

 

 


PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

 

1.Ocenianiu podlegają:

- wiadomości

- umiejętności

-stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych

- aktywność

- praca w grupie

- zachowania i postawy

-  przygotowanie do zajęć

 

2.Sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:

Obowiązuje skala ocen od 1 do 6. Uczeń otrzymuje oceny za:

- kartkówki  i testy sprawdzające wiedzę (np. niezbędną do uzyskania karty rowerowej).

- odpowiedzi ustne

- prace praktyczne: prace wytwórcze (indywidualne, zespołowe), ćwiczenia praktyczne

- zadania w zeszycie ćwiczeń

- aktywność na zajęciach

- zachowanie i postawę

 

3.Wymagania szczegółowe na poszczególne oceny:

 Ocena celująca:

- uczeń opanował w stopniu bardzo dobrym wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania w danej klasie, a ponadto posiadł wiedzę i umiejętności przekraczające program nauczania przedmiotu , samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia

- wyróżnia się dużą aktywnością i zaangażowaniem na zajęciach

- osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych

- jego zachowania i postawy nienaganne

- korzysta z różnorodnych źródeł informacji

- jest twórczy i kreatywny

- bardzo dobrze odrabia prace domowe

 

Ocena bardzo dobra:

- uczeń opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności, określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania

- potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach


- jego zachowania i postawy nienaganne

- korzysta z różnorodnych źródeł informacji

- bardzo dobrze odrabia prace domowe

 

Ocena dobra:

- uczeń opanował wiadomości i umiejętności na poziomie umiarkowanie trudnym

- poprawnie stosuje wiadomości

- rozwiązuje samodzielnie typowe zadania praktyczne

- jego postawy i zachowania poprawne

- dobrze odrabia prace domowe

 

Ocena dostateczna:

- uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie podstawowym

- rozwiązuje samodzielnie typowe zadania praktyczne o niewielkim stopniu trudności

- jego zachowania i postawy poprawne

- odrabia samodzielnie  prace domowe o średnim stopniu trudności

 

Ocena dopuszczająca:

Uczeń rozwiązuje z pomocą nauczyciela zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności

- opanował  wymagaia zawarte w podstawie programowej w stopniu niezbędnym do uzyskania promocji do następnej klasy

- braki w opanowaniu minimum programowego nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki

- jego zachowania i postawy poprawne

- często nie odrabia  prac domowych

 

 

Ocena niedostateczna:

Uczeń nie opanował  minimum wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu oraz:

- nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności,

- nie oddaje prac wykonywanych na lekcji

- nie odrabia wcale lub większości prac domowych

 

4. Zasady zgłaszania nieprzygotowania do lekcji:

Uczeń może zgłosić brak  przygotowania do zajęć nie podając przyczyny  raz w semestrze.

Brak przygotowania spowodowany dłuższą nieobecnością rozpatruje się indywidualnie.

 

5. Zasady poprawiania ocen cząstkowych:

Uczeń może poprawić ocenę cząstkową od 1 do 3 w ciągu dwóch tygodni (z wyłączeniem ocen z  kartkówek, których nie poprawia się).

 


Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego
    02-762 Warszawa
    ul. Barcelońska 8
    e-mail: sp307wawa@wp.pl
  • 22 842 42 61
    22 842 18 98

Galeria zdjęć