Nawigacja

Zasady oceniania Treści nauczania Badania przyrodnicze - rośliny Badania przyrodnicze - woda

Przyroda

Zasady oceniania

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

 

 

Każdy uczeń jest oceniany w skali sześciostopniowej.

Przy ocenach cząstkowych dopuszcza się "+" i "-"

Ocenie podlegają:

 1. sprawdziany pisemne: klasówki, testy, kartkówki
 2. wypowiedzi ustne
 3. samodzielna praca domowa ucznia (praca w zeszycie i ćwiczeniach)
 4. praca ucznia na lekcji (aktywność, praca w grupie)
 5. prace dodatkowe np. referaty, zielniki, doświadczenia, obserwacje

   [gdy praca ma mały własny wkład ucznia ( np. wydrukowanie tematu z Internetu) to przyznawany jest plus, gdy praca ma duży wkład własny ucznia (np. dokumentacja własnych badań, streszczenie zebranych materiałów), to przyznawana jest ocena bardzo dobra lub celująca]

 

Prace klasowe, testy, sprawdziany i kartkówki są obowiązkowei zapowiadane zawsze z tygodniowym wyprzedzeniem (wcześniej omawiany jest ich zakres na lekcji powtórzeniowej).

Jeśli uczeń opuścił sprawdzian lub kartkówkę powinien napisać je w ciągu 2 tygodni.

Testy i sprawdziany są punktowane, a punkty przeliczane na stopnie /oceny / wg następujących kryteriów:

100% i wiadomości dodatkowe – celujący (6)
100% - 91% - bardzo dobry. (5)
90% - 75% - dobry (4)
74% - 51% -dostateczny (3)
50% - 31% -dopuszczający (2)
30% - 0%- niedostateczny (1)

Uczeń ma prawo do poprawy sprawdzianu i kartkówki jeśli otrzymał ocenę niedostateczną, dopuszczającą lub dostateczną.

Poprawa jest dobrowolna i odbywa się tylko raz.

W dzienniku umieszczone są obie oceny;

Czas na poprawę uczeń ma w przeciągu 2 tygodnia od oddania pracy przez nauczyciela !!!

Kartkówki mogą być niezapowiedziane i obejmują tematy 2-3 ostatnich lekcji.

Sprawdziany i kartkówki nie są oddawane do domu ucznia. Są one przechowywane do wglądu dla rodziców i udostępniane podczas comiesięcznych zebrań i dni otwartych.

 

Brak pracy domowej lub zeszytu ćwiczeń odnotowuje się w dzienniku znakiem (-). Trzy minusy to ocena niedostateczna

 

Aktywność jest punktowana plusami (5 plusów to ocena bardzo dobra). Plusy można otrzymać za pracę na lekcji, za ilustrowanie omawianych tematów własnymi okazami, materiałami z albumów książek itp., za prezentację ciekawostek przyrodniczych, za ilustrowanie wycieczek przyrodniczych własnymi zdjęciami fotograficznymi.

 

Na każdej lekcji, niewłaściwe zachowanie i brak pracy na lekcji może być oceniane minusami :

  • jeden minus to ostrzeżenie,
  • dwa minusy to dodatkowa praca z przyrody zadana na następną lekcję (za brak wykonania tej pracy na następnej lekcji uczeń otrzyma ocenę niedostateczną),
  • trzy minusy, to wzięcie do odpowiedzi i przepytanie z trzech ostatnich lekcji.

 

Dwa razy w semestrze uczeń może być nieprzygotowany do lekcji po uprzednim zgłoszeniu tego faktu nauczycielowi;

 

Wystawianie oceny końcowej. Ocena końcowa (semestralna i roczna) nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Przy wystawianiu oceny końcowej uwzględnia się oceny cząstkowe według następującej hierarchii:

 • prace klasowe
 • kartkówki
 • odpowiedzi ustne
 • prace domowe i ćwiczenia
 • aktywność
 • prace dodatkowe

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego
  02-762 Warszawa
  ul. Barcelońska 8
  e-mail: sp307wawa@wp.pl
 • 22 842 42 61
  22 842 18 98

Galeria zdjęć