Nawigacja

Kryteria oceniania - klasy 4-8 Zasady oceniania w 1-3 Zasady oceniania w 4-8

Język angielski

Kryteria oceniania - klasy 4-8

 

 

 

 

Kryteria oceniania

OCENA CELUJĄCA

Kryteria

Umiejętności ucznia

 

 

 

 

 

 

 

Gramatyka                       

 i słownictwo

 

·         uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału oraz zna niektóre wykraczające poza jego ramy

·         z łatwością buduje spójne zdania proste i złożone, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym

·         posiada bogaty zasób słownictwa, wykraczający poza program nauczania i potrafi go wykorzystać w praktyce

·         wykonuje starannie dodatkowe prace projektowe o wyjątkowych walorach językowych

·         bardzo chętnie wykonuje obowiązkowe i dodatkowe prace domowe wykraczające poza wymagany poziom

·         niezwykle aktywnie prezentuje swoje wiadomości i umiejętności podczas lekcji

·         jest laureatem konkursów i olimpiad z przedmiotu

 

 

 

 

 

 

Czytanie

 

·         rozumie przeczytane teksty – z łatwością wybiera odpowiednie informacje z tekstu, rozumie kontekst sytuacyjny, bez problemu określa intencje autora

·         na podstawie przeczytanego tekstu potrafi bezbłędnie wykonać zadania sprawdzające każdego typu i potrafi zawsze uzasadnić swoją decyzję

·         technika czytania – czyta płynnie i bezbłędnie

 

 

 

 

 

 

 

Słuchanie

 

·         potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych rozmów opartych na materiałach anglojęzycznych wykraczających poza materiał zawarty w podręczniku takich jak: piosenki, filmy, proste skecze

·         rozumie wszystkie polecenia nauczyciela i potrafi właściwie na nie zareagować

·         potrafi z łatwością rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego

·         potrafi wydobyć szczegółowe informacje z tekstu słuchanego i właściwie na nie zareagować

·         na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi bezbłędnie wykonać wszystkie zadania sprawdzające różnego typu i zawsze potrafi uzasadnić swój wybór

·         z łatwością rozróżnia dźwięki i intonację

 

 

 

 

 

Mówienie

 

·         swobodnie i bardzo chętnie wypowiada się na różne tematy, zachowując przy tym dużą dokładność językową

·         poziom wypowiedzi wykracza poza wymagania programowe

·         ma bardzo dobrą wymowę i można go łatwo zrozumieć

·         w zadaniach komunikacyjnych jest zawsze bardzo aktywny i zaangażowany

·         chętnie wypowiada się na różne tematy

 

 

 

 

Pisanie

 

·         pisze wypowiedzi pisemne bogate pod względem gramatyczno-leksykalnym

·         pisze spójnie, bez błędów w pisowni i interpunkcji

·         poziom prac wykracza poza wymagany materiał

·         bardzo chętnie wykonuje dodatkowe prace domowe, które wykraczają poza wymagany poziom

 

 

 

 

 

 

Kryteria oceniania

 

OCENA BARDZO DOBRA

Kryteria

Umiejętności ucznia

 

 

 

 

Gramatyka

i słownictwo

 

 

·         uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału

·         buduje spójne zdania proste i złożone, poprawne pod względem gramatycznym

       i logicznym

·         zna słownictwo określone programem nauczania i potrafi je wykorzystać w praktyce

·         zawsze prawidłowo wykonuje prace domowe i obowiązkowe prace projektowe

·         bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach

 

 

 

 

 

 

 

Czytanie

 

·         rozumie przeczytane teksty – potrafi wybrać właściwe informacje z tekstu, rozumie kontekst sytuacyjny, określa intencje autora

·         na podstawie przeczytanego tekstu potrafi wykonać zadania sprawdzające różnego typu, np.: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań i potrafi uzasadnić swoją decyzję

·         zawsze ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów

·         technika czytania – czyta płynnie i prawidłowo

 

 

 

 

 

 

Słuchanie

 

·         potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych rozmów opartych na materiałach anglojęzycznych zawartych w podręczniku

·         rozumie polecenia nauczyciela i potrafi właściwie na nie zareagować

·         potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego

·         na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi wykonać zadania sprawdzające różnego typu

 

 

 

 

 

 

Mówienie

 

·          swobodnie i chętnie wypowiada się na różne tematy, zachowując przy tym dokładność językową

·         potrafi płynnie i bez zahamowań mówić na tematy określone w rozkładzie materiału

·         dysponuje pełnym zakresem słownictwa opisanym w rozkładzie materiału

·         ma prawidłową wymowę i można go łatwo zrozumieć

·         w zadaniach komunikacyjnych jest zawsze aktywny i zaangażowany

·         w sposób naturalny i spontaniczny bardzo chętnie wypowiada się podczas lekcji na różne tematy

 

 

 

 

 

Pisanie

 

·         wyczerpująco wykonuje prace pisemne na tematy wyszczególnione w rozkładzie materiału

·         potrafi w spójny sposób zorganizować swoją wypowiedz

·         pisząc, wykorzystuje bogaty zasób środków gramatyczno-leksykalnych

·         popełnia nieliczne, mało znaczące błędy w pisowni i interpunkcji

·         chętnie wykonuje pisemne prace projektowe

·         zawsze prawidłowo wykonuje prace domowe

 

 

 

 

 

 

 

Kryteria oceniania

 

OCENA  DOBRA

Kryteria

Umiejętności ucznia

 

 

 

 

 

Gramatyka

i słownictwo

 

·         prawidłowo operuje większością struktur gramatycznych określonych w rozkładzie materiału

·         buduje zdania, które są na ogół spójne i poprawne pod względem gramatycznym

        i logicznym

·         zna większość słów i zwrotów określonych w programie i zazwyczaj poprawnie używa ich w praktyce

·         przeważnie prawidłowo wykonuje prace domowe i obowiązkowe prace projektowe

·         aktynie uczestniczy w zajęciach

 

 

 

 

 

 

Czytanie

 

·         rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów, czasami popełnia błędy przy wyborze właściwych informacji z tekstu, zazwyczaj rozumie kontekst sytuacyjny, czasami ma problem z określeniem intencji autora

·         czasami popełnia błędy przy wykonywaniu zadań sprawdzających rozumienie

·         ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów

·         technika czytania – czyta popełniając nieliczne błędy

·         podczas lekcji chętnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu czytania

 

 

 

 

 

 

 

Słuchanie

 

·         potrafi zrozumieć sens większości różnorodnych rozmów opartych na materiałach anglojęzycznych zawartych w podręczniku

·         rozumie większość poleceń nauczyciela i zazwyczaj potrafi prawidłowo na nie zareagować

·         zazwyczaj potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego

·         na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi wykonać większość zadań sprawdzających rozumienie – zazwyczaj potrafi uzasadnić swoją decyzję

·         rozróżnia większość dźwięków

·          aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania

 

 

 

 

 

 

Mówienie

 

·         mówi z lekkim wahaniem, dość spójnie, w miarę poprawnym językiem

·         dysponuje słownictwem wystarczającym do dość swobodnej interakcji w zakresie opisanym w rozkładzie materiału

·         można go zrozumieć

·         potrafi włączyć się do rozmowy

·         w zadaniach komunikacyjnych jest aktywny

·         na ogół w naturalny sposób chętnie wypowiada się podczas lekcji na różne tematy

 

 

 

 

 

Pisanie

 

·         prace pisemne są dość obszerne ale nie zawsze wyczerpujące

·         wypowiedzi pisemne zawierają nieliczne błędy gramatyczno-leksykalne, które na ogół nie zakłócają przekazu

·         pisze nie zawsze spójnie, czasami z błędami w pisowni i interpunkcji

·         wykonuje pisemne prace projektowe

·         przeważnie wykonuje prawidłowo prace domowe

 

 

 

 

 

 

Kryteria oceniania

 

OCENA  DOSTATECZNA

Kryteria

Umiejętności ucznia

 

 

 

 

 

Gramatyka

i słownictwo

 

·         zna i potrafi operować niektórymi prostymi strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału

·         buduje zdania, które nie zawsze są spójne - zdania zawierają błędy gramatyczne

         i logiczne, które czasami zakłócają sens przekazu

·         na ogół używa słownictwa odpowiedniego do zadania, choć w ograniczonym zakresie

·         przeważnie prawidłowo wykonuje prace domowe i projektowe

·         czasami aktywnie uczestniczy w lekcjach

 

 

Czytanie

 

·         nie rozumie całego tekstu, ale jest w stanie uchwycić jego ogólny sens, potrafi znaleźć tylko niektóre z potrzebnych informacji, nie zawsze rozumie kontekst sytuacyjny i ma problem z określeniem intencji autora

·         popełnia liczne błędy przy wykonywaniu prostych zadań sprawdzających bardziej

       szczegółowe rozumienie tekstu – czasami potrafi uzasadnić swoją decyzję

·          ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów

·          technika czytania – czyta popełniając liczne błędy

·          czasami zgłasza się do czytania podczas lekcji

 

 

 

 

 

 

 

Słuchanie

 

·         potrafi zrozumieć sens niektórych rozmów opartych na materiałach anglojęzycznych zawartych w podręczniku

·         nie rozumie całego tekstu i nie jest w stanie zawsze uchwycić jego ogólny sens

·         nie zawsze rozumie polecenia nauczyciela i nie zawsze potrafi na nie odpowiednio zareagować

·         nie zawsze rozpoznaje uczucia i reakcje mówiącego

·         na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi wykonać niektóre zadania – popełnia przy tym błędy i nie zawsze jest w stanie uzasadnić swój wybór

·         mało aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania

 

 

 

 

 

Mówienie

 

·         uczeń mówi z wyraźnym wahaniem, raczej niespójnie i niepełnymi zdaniami

·         posługując się językiem, popełnia liczne błędy, które czasem zakłócają przekaz

·         wypowiada się tylko na wybrane zagadnienia opisane w rozkładzie materiału

·         w zadaniach komunikacyjnych często ułatwia sobie pracę, posługując się językiem ojczystym

·          zapytany popełnia dużo błędów językowych

 

 

 

 

 

Pisanie

 

·         pisze prace pisemne, które są mało rozbudowane

·         stosuje ograniczony zakres słownictwa i struktur językowych

·         wypowiedzi pisemne zawierają liczne błędy gramatyczno-leksykalne

·         tekst nie jest spójny, zawiera liczne błędy w pisowni i interpunkcji

·          wykonuje prace domowe, które zawierają błędy

 

 

 

 

 

Kryteria oceniania

 

OCENA  DOPUSZCZAJĄCA

Kryteria

Umiejętności ucznia

 

 

 

 

 

Gramatyka

i słownictwo

 

·         słabo zna struktury gramatyczne określone w rozkładzie materiału i ma problemy z wykorzystaniem ich w praktyce

·          zdania, które buduje są mało zrozumiałe i na ogół niespójne pod względem gramatycznym i logicznym – uczeń niechętnie przystępuje do samodzielnej pracy

·          dysponuje ograniczonym słownictwem

·          potrzebuje pomocy nauczyciela przy wykonywaniu prostych zadań gramatycznych

 

 

Czytanie

 

·         z czytanego tekstu jest w stanie zrozumieć tylko pojedyncze wyrazy lub najprostsze zwroty

·          nawet z pomocą nauczyciela ma poważny problem z wykonaniem najprostszych zadań sprawdzających poziom zrozumienia ogólnego

·          przy wykonywaniu najprostszych zadań sprawdzających poziom zrozumienia szczegółowego, typu: ustalanie kolejności wydarzeń, określanie prawdziwości zdań – najczęściej zgaduje i nie potrafi uzasadnić swojej decyzji

·         sporadycznie ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów

·          technika czytania – czyta niechętnie popełniając bardzo liczne błędy

 

 

 

 

 

 

 

Słuchanie

 

 

·         nie potrafi zrozumieć sensu większości rozmów opartych na materiałach anglojęzycznych zawartych w podręczniku

·          zwykle nie rozumie tekstu i nie jest w stanie uchwycić jego sensu

·          zwykle nie rozumie poleceń nauczyciela i nie potrafi na nie zareagować

·          sporadycznie rozpoznaje reakcje i uczucia mówiącego

·          na podstawie wysłuchanego tekstu ma poważny problem z wykonaniem zadań sprawdzających i – zwykle zgaduje, popełniając przy tym bardzo liczne błędy, potrzebuje pomocy

·          zwykle nie rozróżnia dźwięków

·          uczeń nie jest aktywny i nie koncentruje się podczas wykonywania zadań ze słuchu

 

 

 

 

 

Mówienie

 

 • uczeń wypowiada się sporadycznie, nie z własnej inicjatywy
 • popełnia wiele błędów uniemożliwiających zrozumienie
 • czasami wypowiada jedynie pojedyncze słowa lub podstawowe zwroty
 • czasami przy pomocy nauczyciela bierze udział w zadaniach komunikacyjnych
 • ogół nie jest aktywny, zwykle nie interesuje go praca zespołu, a nawet

       potrafi ją dezorganizować

 •  nie zabiera głosu w rozmowie

 

 

 

 

Pisanie

 

      ·    prace pisemne są ubogie w struktury gramatyczno-leksykalne

 • pisanie prac sprawia duże trudności, nawet z pomocą nauczyciela
 • pisze niespójne, z dużą ilością błędów językowych, które bardzo często zakłócają przekaz
 • teksty są źle zorganizowane i chaotyczne
 • popełnia szereg błędów przy przepisywaniu z tablicy
 • rzadko odrabia prace domowe

 

 

 

 

Kryteria oceniania

 

OCENA  NIEDOSTATECZNA

Kryteria

Umiejętności ucznia

 

 

 Gramatyka

i słownictwo

 

·         nie opanował podstawowych zagadnień gramatycznych określonych w rozkładzie materiału

·         nie zna podstawowych słów i wyrażeń

·         nie potrafi budować prostych zdań, nawet z pomocą nauczyciela

·         bardzo rzadko odrabia prace domowe lub projektowe, które zawsze zawierają błędy uniemożliwiające zrozumienie treści

 

 

 

 

 

 

Czytanie

 

·         zwykle nie czyta tekstów zawartych w podręczniku

·         jeśli czyta to nie rozumie sensu większości przeczytanego tekstu i nie potrafi skorzystać z żadnych zawartych w nim informacji

·         nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie wykonać najprostszych zadań sprawdzających poziom zrozumienia tekstu

·         niekiedy rozumie jedynie pojedyncze wyrazy

·         nie ćwiczy w domu czytania zadanych tekstów

·         technika czytania – czyta bardzo niechętnie, popełniając bardzo liczne błędy, uniemożliwiające zrozumienie

 

 

 

 

 

Słuchanie

 

·         nawet z pomocą nauczyciela i kilkakrotnym powtarzaniu nagrania nie rozumie jakichkolwiek rozmów opartych na materiałach anglojęzycznych zawartych w podręczniku

·         nie rozumie większości poleceń nauczyciela

·         jest w stanie zrozumieć tylko pojedyncze wyrazy, lecz nie potrafi na ich podstawie zrozumieć ogólnego sensu wypowiedzi

·         nie rozpoznaje uczuć i reakcji mówiącego

·         błędnie rozwiązuje zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu, nawet z pomocą nauczyciela

·         nie rozróżnia dźwięków

·         uczeń nie jest aktywny podczas zajęć, ponieważ nie rozumie tego, co słyszy

 

 

 

 

 

Mówienie

 

·         uczeń ma ogromny problem, aby wypowiedzieć się na jakikolwiek, nawet najprostszy temat, nawet przy pomocy nauczyciela

·         wypowiadając się popełnia bardzo liczne błędy, przez co jego wypowiedź jest niezrozumiała, niespójna

·         zwykle nie potrafi odpowiedzieć na krótkie, bardzo łatwe pytania nauczyciela nawet kierowany podpowiedziami z jego strony

·         prawie nigdy nie zabiera głosu w rozmowie

 

 

 

 

Pisanie

 

·         nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wypowiedzieć się pisemnie na większość tematów zawartych w rozkładzie materiału

·         jeśli pisze, to prace ucznia są nieczytelne lub zawierają tak dużo błędów gramatyczno-leksykalnych, że przekaz staje się niezrozumiały

·         niesystematycznie prowadzi zeszyt

·         często nie odrabia nawet najprostszych prac domowych

 

SP 307 w Warszawie

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego
  02-762 Warszawa
  ul. Barcelońska 8
  e-mail: sp307wawa@wp.pl
 • 22 842 42 61
  22 842 18 98

Galeria zdjęć