Nawigacja

Regulamin oceniania Kryteria oceniania wypracowań Recytacje Planowane osiągnięcia szóstoklasisty Kryteria oceniania dla klasy 4 Kryteria oceniania dla klasy 5 Kryteria oceniania dla klasy 6 Frazeologia

Język polski

Regulamin oceniania

Regulamin oceniania z języka polskiego

 

 1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach z języka polskiego oraz o sposobie i zasadach oceniania.
 2. Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli uczeń w tym czasie był nieobecny na lekcji, pisze w terminie późniejszym, uzgodnionym z nauczycielem. Za prace klasowe uważane są wypracowania klasowe, sprawdziany gramatyczne, testy - zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem.
 3. Wszystkie sprawdzone przez nauczyciela prace klasowe powinny być przez ucznia poprawione (w zeszycie przedmiotowym) i podpisane przez rodzica.
 4. Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy sprawdzianu, przy czym w dzienniku zachowane są dwie oceny.
 5. Uczeń jest zobowiązany do noszenia zeszytu przedmiotowego, natomiast ćwiczenia oraz podręcznik może zostawiać w pracowni, o ile nie są mu potrzebne do wykonania pracy domowej.
 6. Dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić brak przygotowania do lekcji. Nie dotyczy to lekcji, na których nauczyciel zaplanował sprawdzian.
 7. Uczeń nie ponosi żadnych konsekwencji, jeśli zgłosi brak przygotowania, które nastąpiło z ważnych przyczyn, potwierdzonych pisemnie przez rodzica.
 8. Prace domowe, szczególnie dłuższe wypracowania, powinny być wykonywane w terminie. Jeśli ich brak, nauczyciel odnotowuje to w dzienniku i wyznacza  nowy termin. W przypadku ponownego niedotrzymania terminu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
 9. Nie ocenia się ucznia po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole. Okres ten trwa od 3 do 7 dni (w zależności od długości absencji).
 10. Jeśli uczeń ma trudności w opanowaniu materiału, ma prawo do pomocy ze strony nauczyciela.
 11. Uczeń, który wylosował „szczęśliwy numerek”, zwolniony jest z  odpowiedzi, jednak nie dotyczy to zapowiadanych sprawdzianów i kartkówek. Jeśli kartkówka nie była zapowiadana, wówczas uczeń pisze pracę, ale ocena wpisywana jest do dziennika za jego zgodą.

 

Co podlega ocenie na języku polskim?

Ocenie podlegają:

 1. sprawdziany pisemne (prace klasowe 1 i 2-godzinne z ostatniego działu, testy, kartkówki, dyktanda);
 2. praca ucznia na lekcji (aktywność, praca w grupie);
 3. samodzielna praca domowa ucznia (pisemna praca w zeszycie, ćwiczenia);
 4. wypowiedzi ustne: odpowiedzi na pytania, opowiadanie;
 5. wypowiedzi pisemne: odpowiedzi na pytania, rozwiązywanie ćwiczeń, redagowanie tekstów użytkowych i form wypowiedzi przewidzianych programem nauczania; 
 6. recytacja z pamięci (wiersz i proza);
 7. czytanie;
 8. zeszyt (poprawność językowa, estetyka, systematyczność prowadzenia);
 9. zeszyt ćwiczeń (poprawność merytoryczna wykonanych ćwiczeń).

 

Skala ocen

 1. Zgodnie z WSO stosuje się skalę ocen od 1 do 6 .
 2. W celu dokładniejszego pokazania jakości pracy ucznia dopuszcza się przy ocenach cząstkowych plusy (+) i minusy (-).
 3. Ponadto znakiem plus (+) oceniana jest na bieżąco aktywność ucznia na lekcji.
 4. Pięć znaków plus (+) równa się ocenie bardzo dobrej (5).
 5. Brak przygotowanie do lekcji zaznaczane jest minusem (-). Trzy minusy w rubryce ”braki” równają się jedynce, przy czym nie jest to ocena wiedzy czy umiejętności, lecz jedynie informacja o pilności ucznia.

 

Kryteria oceniania

Ustala się następujące kryteria wystawiania stopni cząstkowych oraz klasyfikacyjnych (uczeń otrzymuje stopień, którego kryteria jako całość najbliższe jest jego sprawdzonym osiągnięciom):

 

Stopień celujący (6) może otrzymać uczeń, który:

 1. pracował systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu;
 2. wykazywał się inwencją twórczą, nie czekając na inicjatywę nauczyciela;
 3. biegle posługiwał się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy;
 4. ponadto reprezentował klasę lub szkołę w konkursach przedmiotowych np. w polonistycznym, ortograficznym, recytatorskim itp., kwalifikując się do   dalszego etapu.

Stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który:

 1. pracował systematycznie z zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu;
 2. wykazał się wiedzą i umiejętnościami na poziomie ponadpodstawowym (PP), o znacznym stopniu trudności;
 3. wszystkie zadania wykonywał w terminie.

Stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który:

 1. pracował systematycznie na każdej lekcji i w domu;
 2. opanował umiejętności umiarkowanie trudne, ale i niezbędne w dalszej nauce;
 3. poprawnie stosował wiadomości, wykonywał nietypowe zadania teoretyczne i praktyczne;
 4. wykonywał zadania w terminie określonym przez nauczyciela a także  uzupełniał ewentualne braki.

Stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który:

 1. pracował w miarę systematycznie i doskonalił w sobie tę cechę;
 2. opanował wiadomości i umiejętności z języka polskiego na poziomie podstawowym (P);
 3. umie zastosować zdobyte wiadomości w sytuacjach typowych, według poznanego wzorca.

Stopień dopuszczający (2) - otrzymuje uczeń, który:

 1. wykazał się znajomością treści całkowicie niezbędnych w dalszym  zdobywaniu wiedzy z języka polskiego;
 2. wykonywał samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela zadania typowe, wyćwiczone na lekcji, o niewielkim stopniu trudności.

Stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który:

 1. nie opanował wiadomości i umiejętności elementarnych, a stwierdzone braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z języka polskiego;
 2. nie umie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela. 

Oceny klasyfikacyjne semestralne i roczne nie są średnią arytmetyczną otrzymanych ocen, lecz uwzględniają oceny cząstkowe z zachowaniem następującej hierarchii:

 • pisemne prace klasowe (sprawdziany, testy)
 • kartkówki
 • odpowiedzi ustne
 • prace domowe
 • aktywność

 

Jakościowy i ilościowy sposób oceniania prac pisemnych

 1. Jeśli pisemny sprawdzian uwzględnia podział na wymagania podstawowe (P) i ponadpodstawowe (PP), wówczas ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który wykonał co najmniej 75% zadań P i 75% zadań PP.
 2. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który wykonał co najmniej 75% zadań P i 50% PP.
 3. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który wykonał minimum 75% zadań P.
 4. Ocenę dopuszczającą - uczeń, który opanował przynajmniej 50% umiejętności podstawowych. Poniżej tego progu - ocenę niedostateczną

 

Ocenianie ilościowe

 

(w zależności od zdobytej liczby punktów):

W przypadku prac klasowych (sprawdzianów, testów) obejmujących większe partie materiału:

  • Celujący (6)          97% - 100%
  • Bardzo dobry (5)     86% - 96%
  • Dobry (4)             71% - 85%
  • Dostateczny (3)       56% - 70%
  • Dopuszczający (2)     36% - 55%
  • Niedostateczny (1)    0%  - 35%

W przypadku kartkówek, dyktand lub innych prac pisemnych dopuszczalne są inne wielkości w zależności od stopnia trudności pracy. W takim przypadku nauczyciel każdorazowo informuje uczniów o sposobie oceniania i kryteriach ocen.

 

 

Sposoby i terminy dokumentowania osiągnięć uczniów

1.       Osiągnięcia uczniów odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym, dzienniczku ucznia lub zeszycie przedmiotowym.

2.     Wszystkie oceny są jawne i wystawiane według ustalonych kryteriów.

3.     Wszelkie pisemne uwagi nauczyciela oraz oceny powinny być przez rodzica podpisane.

4.     Uczeń ma prawo zapoznać się z uzasadnieniem ustalonej oceny.

5.     Wszelkie sprawdzone i ocenione prace pisemne rodzice otrzymują do wglądu, co potwierdzają swoim podpisem, a uczeń zobowiązany jest do zwrotu podpisanej pracy w ustalonym terminie.

6.     O przewidywanej ocenie semestralnej lub rocznej uczeń   informowany jest ustnie na miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną.

7.      O ocenie niedostatecznej rodzice ucznia  informowani są w formie pisemnej na miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną. Za pisemne poinformowanie rodziców odpowiada wychowawca.

8.    Na tydzień przed radą klasyfikacyjną uczniowie informowani są o  rzeczywistych ocenach semestralnych/rocznych.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego
  02-762 Warszawa
  ul. Barcelońska 8
  e-mail: sp307wawa@wp.pl
 • 22 842 42 61
  22 842 18 98

Galeria zdjęć