Nawigacja

O przedmiocie Cele ogólne Treści nauczania Metody i sposoby realizacji Tematyka zajęć

Wychowanie do życia w rodzinie

O przedmiocie

Informacje ogólne

 

Informacje dotyczące treści i tematyki zajęć
„Wychowania do życia w rodzinie”
w Szkole Podstawowej nr 307 w Warszawie

 

 

 1. Podstawa prawna:

 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. /Dziennik Ustaw 2017, poz. 356/

- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2  czerwca 2017 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego /Dziennik Ustaw 2017, poz. 117 poz. 117/

 

 1. Założenia programu:

 

Zajęcia wychowania do życia w rodzinie realizowane są w klasach IV – VIII na podstawie programu „Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie”, red Teresa Król,  wydawnictwo Rubikon.

 

Program zakłada:


- integralne ujęcie seksualności, uwzględniając  rozwój ucznia zarówno w aspekcie fizycznym, jak też psychicznym, emocjonalnym, społecznym i duchowym.

- możliwość indywidualizacji procesu kształcenia. Dlatego w zestawie proponowanych zadań i ćwiczeń znajdą się propozycje o różnym stopniu trudności oraz bardziej i mniej czasochłonne.

- większość treści wpisuje się w spiralny układ programu, co oznacza, że w starszych klasach powraca się do wcześniej poznanych zagadnień, poszerzając i uzupełniając wiedzę na dany temat.

- program realizuje treści zawarte w sześciu działach tematycznych:

 • Rodzina.
 • Dojrzewanie.
 • Seksualność człowieka.
 • Życie jako fundamentalna wartość.
 • Płodność.
 • Postawy.

- zgodnie z zaleceniami, część zajęć (po 5 godzin w każdej klasie) została zaplanowana z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. Podział na grupy jednopłciowe stwarza możliwość otwarcia się na problemy i swobodne rozmowy na tematy bardziej intymne. Propozycji tematów do realizacji w grupach nie są jednak obligatoryjnej. Nauczyciel, znając uczniów i ich oczekiwania,  może zdecydować o doborze zagadnień omawianych osobno z dziewczętami i z chłopcami.

 

 

Sposoby ewaluacji

 

- pytania ewaluacyjne,

- ćwiczenia ewaluacyjne,

- rozmowy indywidualne z uczniami, rodzicami.

 

 

Druk rezygnacji z zajęć

 

Udzial_w_zajeciach_WDZ(1).docx

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele uczący

Magdalena Sobiech:
Magdalena Kłysz:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego
  02-762 Warszawa
  ul. Barcelońska 8
  e-mail: sp307wawa@wp.pl
 • 22 842 42 61
  22 842 18 98

Galeria zdjęć