Nawigacja

Certyfikaty Szkoły Podstawowej nr 307 Przyjaciel Dziecka Zielony Certyfikat Szkoła z klasą Promotor Recyklingu Szkoła bez przemocy Lider Zrównoważonego Rozwoju Szkoła z prawami dziecka Nagroda Złotego Pegaza Szkoła Odkrywców Talentów Certyfikat współpracy z PZG

Certyfikaty

Szkoła bez przemocy

Certyfikat „Szkoła bez przemocy”

W roku szkolnym 2008/2009 otrzymaliśmy certyfikat „Szkoły bez przemocy”, który nagradzał podejmowane w naszej szkole działania na rzecz przeciwdziałania agresji i przemocy.

    


W myśl założeń realizowanego programu:

1.      Staramy się, aby szkoła była wspólnotą. Dążymy do stworzenia wspólnoty wszystkich nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz pracowników niepedagogicznych szkoły opartej o jasny i przejrzysty system norm.

2.      Wszyscy się szanujemy. Podejmujemy starania budowy klimatu bezpieczeństwa, szacunku, otwartego dialogu i porozumienia pomiędzy nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami. Wszyscy uczestnicy społeczności szkolnej szanują siebie nawzajem i nie zachowują się wobec siebie agresywnie.

3.      Wspólnie działamy przeciw przemocy. W szkole działa system przeciwdziałania przemocy, który jasno określa: obowiązujące normy, procedury działania i współpracy wszystkich zainteresowanych w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz reagowania wobec przejawów agresji i przemocy. Jego zasady obowiązują wszystkich uczestników społeczności szkolnej.

4.      Diagnozujemy. Prowadzimy regularną diagnozę problemu przemocy w szkole, a podejmowane działania zmierzające do przeciwdziałania przemocy podlegają monitoringowi i ewaluacji.

5.      Zawsze reagujemy. Reagujemy na każdy przejaw agresji i przemocy oraz staramy się zapewnić odpowiednią pomoc zarówno ofiarom, jak i sprawcom przemocy.

6.      Nauczyciel nie jest sam. Szkoła podejmuje działania, by nauczyciele mieli odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z przejawami agresji i przemocy.

7.      Uczniowie wiedzą jak działać. Szkoła organizuje uczniom regularne zajęcia profilaktyczne z zakresu umiejętności psychologicznych i społecznych oraz radzenia sobie z agresją i przemocą.

8.      Rodzice są z nami. Przeciwdziałając przemocy, szkoła współpracuje z rodzicami, włączając ich w działania zmierzające do przeciwdziałania przemocy i obejmując działaniami edukacyjnymi.

9.      Mamy sojuszników. Szkoła współpracuje ze środowiskiem pozaszkolnym, gdy potrzeby przekraczają możliwości lub kompetencje szkoły.

10.  Nagradzamy dobre przykłady. Szkoła promuje wzorce zachowań oparte na poszanowaniu godności każdego człowieka.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego
    02-762 Warszawa
    ul. Barcelońska 8
    e-mail: sp307wawa@wp.pl
  • 22 842 42 61
    22 842 18 98

Galeria zdjęć