Nawigacja

Dyrekcja Nauczyciele Dokumenty Baza szkoły Zapisy dzieci do klasy 1 Sekretariat Pedagog Psycholog Reedukator Logopeda Pielęgniarka Strój szkolny Basen Zasady korzystania z szafek w szatni Dzwonki Ewaluacja zewnętrzna Wyprawka pierwszoklasisty Wyprawka przedszkolaka Opłaty za posiłki 2019/2020 Jadłospis Opłaty Legitymacje Zajęcia Integracji Sensorycznej Karta Ucznia Pomoc finansowa 2019/2020 Obowiązek informacyjny TUS Szkoła w okresie COVID-19

Informacje

Pomoc finansowa 2019/2020

Pomoc finansowa w roku szkolnym 2019/2020

 

 

1. Stypendia socjalne:

 

 Pomoc finansową mogą otrzymać:

            Uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych z rodzin, w których dochód netto na osobę nie przekracza kwoty 528 zł.  Do dochodu nie wlicza się również świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), tzw. Program „Rodzina 500+”,

 

 Termin składania wniosków:

            16.09.2019 roku.

 

 Wysokość świadczenia:

Miesięczna wysokość stypendium nie może być niższa niż 84,80 zł i może wynosić maksymalnie:

 

 1. miesięczna wysokość stypendium nie może być niższa niż 99,20 zł,
 2. jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi od 422,40 zł do 528 zł wysokość stypendium nie powinna przekroczyć miesięcznie kwoty 186 zł, z zastrzeżeniem pkt c,
 3. jeżeli w rodzinie występują inne okoliczności, o których mowa w art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, tj. bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe – stypendium może wynosić powyżej 186 zł, ale nie więcej niż 248 zł,
 4. jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi mniej niż 422,40 zł wysokość stypendium nie może przekroczyć miesięcznie kwoty 248 zł.

 

 Warunki udzielenia pomocy:

 • właściwa wysokość dochodów, przypadająca na jednego członka rodziny, /do 528 zł netto/
 • wypełniony i złożony w szkole we właściwym terminie wniosek o udzielenie pomocy, /do 16.09.2019/. Termin ten jest ostateczny i nieprzekraczalny.
 • Zaświadczenia potwierdzające wysokość uzyskanego dochodu netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, lub oświadczenie dotyczące dochodów. W takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art.90n ust.5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści:  „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 • w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 • w przypadku rozbieżności dotyczących adresu zameldowania i adresu zamieszkania należy załączyć wyjaśnienie oraz dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania ucznia (np. umowa najmu mieszkania zawartą przez rodziców).

 

 Zwrot kosztów:

           Bardzo ważne: 

Stypendium wypłacane jest dwa razy w roku: XII 2019 i V – VI 2020 r. Do otrzymania stypendium konieczne jest przedłożenie FAKTUR lub RACHUNKÓW IMIENNYCH poświadczających zakup rzeczy określonych w złożonym wniosku.

Prosimy o gromadzenie faktur i rachunków imiennych potwierdzających dokonanie zakupów umożliwiających rozliczenie stypendium.

 

Rachunki, które można przedstawić:

 • Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 • Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym:

- zakup podręczników, lektur, encyklopedii i innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego,

- zakup pomocy dydaktycznych, w tym specjalistycznych, edukacyjnych programów komputerowych,

- zakup wyposażenia osobistego, bezpośrednio związanego z realizacja procesu dydaktycznego, w tym: zeszytów, długopisów, piórników, tornistrów,

- zakup stroju sportowego na zajęcia WF,

- zakup rzeczy i przedmiotów nie stanowiących pomocy dydaktycznych, ale mających wpływ na realizacje procesu edukacyjnego lub wykonywanie obowiązku szkolnego przez ucznia,

- pokrycie kosztów transportu środkami komunikacji miejskiej do i ze szkoły, w której uczeń pobiera naukę,

 

 Osoba koordynująca działania na terenie szkoły:

            Pedagog szkolny – Magdalena Sobiech / p. 37, I piętro/

 

Druki: 

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/6243-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i

 

 

 

2. Zasiłki szkolne:

 

 Pomoc finansową mogą otrzymać:

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
 2. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 

  Termin składania wniosków:

            16.09.2019 roku. /Również w trakcie trwania roku szkolnego. Maksymalnie 2 miesiące od zaistniałego zdarzenia losowego./

Wysokość świadczenia:

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.), tj. nie może być wyższa niż 620 zł.

 

 

Warunki udzielenia pomocy:

 • wypełniony i złożony w szkole we właściwym terminie wniosek o udzielenie pomocy, /do 16.09.2019/. /Również w trakcie trwania roku szkolnego. Maksymalnie 2 miesiące od zaistniałego zdarzenia losowego./
 • zaświadczenia potwierdzające wysokość uzyskanego dochodu netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
 • oświadczenie dotyczące dochodów. W takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art.90n ust.5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści:  „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

  

Zwrot kosztów:

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się udzielenie świadczenia pieniężnego.

 

 Osoba koordynująca działania na terenie szkoły:

            Pedagog szkolny – Magdalena Sobiech / p. 37, I piętro/

 

Druki:  

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/6243-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego
  02-762 Warszawa
  ul. Barcelońska 8
  e-mail: sp307wawa@wp.pl
 • 22 842 42 61
  22 842 18 98

Galeria zdjęć