Nawigacja

Egzamin ósmoklasisty

Komunikaty Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Przebieg egzaminu - informacje dla uczniów

 

Informacje dla uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty w 2019 r.

Egzamin trwa 3 dni i składa się z trzech części:‎

 • 15.04 (poniedziałek) 9:00 – egzamin z języka polskiego, ‎
 • 16.04 (wtorek) 9:00 – egzamin z matematyki,
 • 17.04 (środa) 9:00 – egzamin z języka obcego
 1. W dniach egzaminów należy przyjść do szkoły  o godzinie 8:30. Obowiązuje strój galowy.
 2. Uczniowie piszą w salach na I i II piętrze. Informacje o przydziale sal znajdować się będą na tablicy przy pokoju nauczycielskim
 3. Ok. 8:40 zdający wchodzą do sali pojedynczo, losują numery stolików, otrzymują naklejki z kodem i zajmują wylosowane miejsca. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie legitymację szkolną.
 4. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem (najbezpieczniej wziąć drugi jako zapasowy), a w dniu egzaminu z matematyki także linijkę. Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych ani korektora czy ołówka.
 5. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora. Nie wolno także wnosić do sali i używać telefonów ani żadnych urządzeń telekomunikacyjnych np. typu smartwatch.
 6. Szkoła zapewni uczniom butelki z wodą. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.
 7. Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (9:00). Uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej po rozdaniu zestawów egzaminacyjnych.
 8. Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący zespołu nadzorującego informuje o zasadach zachowania się podczas egzaminu ósmoklasisty, o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi) oraz o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy.
 9. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej.
 10. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali.
 11. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.
 12. Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających:
 • obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego,
 • a następnie poleca zdającym: sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy arkusz egzaminacyjny zawiera: (a) zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz (b) kartę odpowiedzi
 • sprawdzenie, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony
 • sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE.
 1. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu egzaminacyjnym i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny z arkuszy rezerwowych.
 2. Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (na stronie tytułowej zeszytu zadań egzaminacyjnych oraz na karcie odpowiedzi), uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL oraz naklejki przygotowane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego. Członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają w obecności uczniów poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek, pomagają w tym uczniom.
 3. Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania, przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym.
 4. Czas pracy zdających liczony jest od momentu zakończenia czynności organizacyjnych i wynosi odpowiednio:
 • w przypadku arkusza z języka polskiego – 120 minut (lub nie więcej niż 180 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
 • w przypadku arkusza z matematyki – 100 minut (lub nie więcej niż 150 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
 • w przypadku arkusza z języka obcego nowożytnego – 90 minut (lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony).
 1. Zdający rozwiązuje zadania, zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.
 2. Zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi (nie dotyczy uczniów z dysleksją, którzy nie muszą przenosić ich na kartę odpowiedzi).
 3. W czasie trwania sprawdzianu zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu sprawdzianu, a w szczególności: w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi, nie wypowiada uwag i komentarzy, nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.
 4. W przypadku niesamodzielnej pracy lub zakłócania przebiegu sprawdzianu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian, unieważnia mu sprawdzian i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej, co odnotowuje w protokole przeprowadzenia sprawdzianu.
 5. Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności ucznia sprawdza kompletność materiałów. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem – przed odebraniem jego arkusza egzaminacyjnego członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.
 6. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Obowiązek ten nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 7. Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym:
 • informuje zdających o zakończeniu pracy
 • wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie). Jest to szczególnie ważne, ponieważ do sczytania w okręgowej komisji egzaminacyjnej wykorzystywane są wyłącznie karty odpowiedzi.
 • poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika, a następnie opuszczenie sali.

 

Egzamin próbny ósmoklasisty

W dniach  18, 19, 20 grudnia (wtorek, środa, czwartek) na 2, 3 i 4 lekcji odbędą się egzaminy ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Arkusze zostały przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Uczniowie piszą klasami w następującym porządku:

 • klasa 8a – sala 7 – p. Wojciuk
 • klasa 8b – sala 10 – p. Trzop
 • klasa 8c – sala 12 – p. Babakow
 • klasa 8d - sala 16 – p. Grzeszczuk

Czas przewidziany na poszczególne egzaminy próbne to:

 • język polski – 120 minut (godzina 9:00 – 11:00), dyslektycy 160 minut (9:00 – 11:40)
 • matematyka – 100 minut (godzina 9:00 – 10:40), dyslektycy 150 minut (9:00 – 11:30)
 • język obcy – 90 minut (godzina 9:00 – 10:30), dyslektycy 135 minut (9:00 – 11:15).

Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

Dyslektycy nie przenoszą odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Zaznaczają je jedynie w arkuszu egzaminacyjnym.

Na egzaminie próbnym uczniowie na ławkach mają wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Po zakończonym egzaminie próbnym pozostałe lekcje odbywają się zgodnie z grafikiem.

Aktualności

W związku egzaminem ósmoklasisty, który odbędzie się 15, 16 i 17 kwietnia 2018 r., prosimy o zapoznanie się z materiałami przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, m.in.: Informacją o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz o sposobach dostosowania form i warunków przeprowadzenia egzaminu w roku 2018/2019.

Harmonogram_egzaminow_w_2019_r._E8_EG_EM.pdf

Informacja_o_egzaminie_osmoklasisty.pdf

Komunikat_o_dostosowaniach.pdf

Komunikat_o_przyborach.pdf

ZALACZNIKI_1_11.docx

ZALACZNIKI_12_16.docx

 

Egzamin ósmoklasisty

Język polski: 15 kwietnia 2019
Matematyka: 16 kwietnia 2019
Język angielski: 17 kwietnia 2019

Informacje ogólne o egzaminie ósmoklasisty

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - 2018/2019

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin pełni dwie zasadnicze funkcje:

 • określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia;
 • zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

 

Do egzaminu nie przystępuje uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Z przystąpienia do egzaminu może być zwolniony:

 • uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Z wnioskiem o zwolnienie występują rodzice ucznia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek musi być pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły;
 • uczeń, który - ze względu na szczególny przypadek losowy lub zdrowotny - nie mógł przystąpić do egzaminu ani w terminie głównym, ani w terminie dodatkowym;
 • uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu. Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w rubryce danego przedmiotu będzie on miał wpisane słowo - odpowiednio - "zwolniony" lub "zwolniona" oraz maksymalny wynik, tj. "100%" (wynik procentowy) oraz "100" (wynik na skali centylowej).

 

Pierwszy egzamin (rok szkolny 2018/2019) będzie obejmował:

 • język polski;
 • matematykę;
 • język obcy.

 

Od roku szkolnego 2021/2022 oprócz języka polskiego, matematyki i języka obcego, uczeń będzie jeszcze zdawał egzamin z dodatkowego przedmiotu. Będzie mógł dokonać wyboru spośród następujących przedmiotów:

 • biologia;
 • chemia;
 • fizyka;
 • geografia;
 • historia.

 

Języki obce jakie ośmioklasista ma do wyboru to:

 • angielski;
 • francuski;
 • włoski;
 • hiszpański;
 • niemiecki;
 • rosyjski;
 • ukraiński;

przy czym musi to być język, którego uczeń uczył się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

Egzamin jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym i dodatkowym.

Termin główny: kwiecień.

Termin dodatkowy: czerwiec.

Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego
  02-762 Warszawa
  ul. Barcelońska 8
  e-mail: sp307wawa@wp.pl
 • 22 842 42 61
  22 842 18 98

Galeria zdjęć