Nawigacja

Program koła plastycznego Ćwiczenia usprawniające

Anna Grzempczyńska

Program koła plastycznego

 

PROGRAM POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH

DLA PIERWSZEGO ETAPU EDUKACYJNEGO

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała:

mgr Anna Grzempczyńska

mgr Beata Kicmal-Jurek

 

 

 

 

Warszawa 2011r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

WSTĘP …………………………………………..........................................………………………....     3

ZAŁOŻENIA PROGRAMU …………………………………………...........................................…...     4

CELE GŁÓWNE PROGRAMU ……………………...………………..........................................…...     4

CELE SZCZEGÓŁOWE ……………….…………………………..........................................……….     4

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI ……...…………………...........................................…..     4

ZADANIA NAUCZYCIELA ………………………………………............................................……..     5

UMIEJĘTNOŚCI I WIADOMOŚCI JAKIE DZIECKO POWINNO

ZDOBYĆ PODCZAS ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH ..............................................................................     5

METODY I TECHNIKI PLASTYCZNE .…………………………............................................……..     6

PROPOZYCJE TEMATÓW I TECHNIK DO WYKORZYSTANIA W ZAJĘCIACH ……...…………   13

EWALUACJA ………………………………………………………............................................…….   17

LITERATURA ...……………………………………………………............................................……    18

 

  

WSTĘP

 

Plastyka dziecięca jest wspaniałą ekspresją twórczą. Dostarcza wiele wzruszeń, uczy, bawi, rozładowuje napięcia. Jest powodem do dumy i potwierdzeniem własnej wartości. Daje radość poprzez możliwość dotykania, manipulowania, oglądania i działania. Umożliwia dziecku komunikowanie, okazywanie uczuć, wyrażanie swojej osobowości.

            Tworząc prace plastyczne, dziecko rozwija własną wyobraźnię i pomysłowość, odkrywa przyjemność płynącą z wyrażania samego siebie. Zajęcia plastyczne przyczyniają się także do wychowania w duchu samodzielności: dziecko nabywa umiejętności radzenia sobie, dobierania narzędzi i materiałów potrzebnych do realizacji projektu, wykazywania inicjatywy. Staje się zdolne do dokonywania wyboru, umie go uzasadnić, rozwija sprawność odkrywania i samodzielnej nauki.

            Twórczość dziecięca jest czynnością odruchową, instynktowną i podświadomą. Małe dziecko podczas tworzenia przeżywa radość, zadowolenie, które pobudza je do dalszej zabawy zarówno formą jak i barwą. Widoczne efekty własnej działalności motywują je do dalszych poszukiwań własnej drogi artystycznej.

 

Realizacja „Programu pozalekcyjnych zajęć plastycznych dla pierwszego etapu edukacyjnego” przyczyni się do ogólnego rozwoju dziecka, umożliwi mu aktywne poznawanie świata zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i dążeniami.

 

„Program pozalekcyjnych zajęć plastycznych dla pierwszego etapu edukacyjnego” napisany został zgodnie z nową Podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. Edukacja wczesnoszkolna, I etap edukacyjny. (Dz.U. z dnia 15 stycznia 2009r.)

 

  

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

 

 • „Program pozalekcyjnych zajęć plastycznych dla pierwszego etapu edukacyjnego” zgodny jest z Podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. Edukacja wczesnoszkolna, I etap edukacyjny.
 • Program kierowany jest do dzieci w wieku 6 – 9 lat
 • Program realizowany będzie w wymiarze 2 godz. tygodniowo, poza godzinami dydaktycznymi, przez okres jednego roku szkolnego
 • Udział w zajęciach będzie dobrowolny i ogólnie dostępny

 

 

CELE GŁÓWNE PROGRAMU

 

 • Rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień poprzez różnorodne działania plastyczne
 • Kształtowanie wrażliwości estetycznej
 • Rozwijanie aktywności twórczej i kreatywności

 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

 

 • stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych
 • stwarzanie warunków do eksperymentowania różnorodnym materiałem
 • wyrażanie swojej wiedzy, przeżyć i doświadczeń za pomocą plastycznych środków wyrazu
 • odkrywanie i budzenie wiary we własne możliwości i zdolności
 • inspirowanie wyobraźni i umiejętności indywidualnych poprzez współpracę z zespołem rówieśniczym
 • kształtowanie zainteresowań wytworami artystycznymi – malarstwo, architektura, rzeźba, fotografia, wytwory sztuki ludowej
 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci – rozwijanie sprawności psychomotorycznej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, wyobraźni przestrzennej

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 • dostrzega piękno w otaczającym go świecie i odzwierciedla w formie plastycznej własne spostrzeżenia
 • zna i stosuje różnorodne techniki plastyczne
 • eksperymentuje materiałem i tworzywem plastycznym
 • obcuje ze sztuką – wycieczki do muzeów
 • wykazuje zainteresowanie sztuką: malarstwem, rzeźbą, architekturą
 • rozpoznaje najważniejsze pomniki i zabytki Warszawy oraz wybrane zabytki Polski
 • zna sztukę, tradycję i obrzędy ludowe swojego regionu – Mazowsze
 • podejmuje samodzielnie pracę, jest wytrwałe

ZADANIA NAUCZYCIELA

 

 • zorganizowanie miejsca pracy do zajęć plastycznych
 • zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji i swobody działań plastycznych
 • zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi oraz ich możliwościami i zastosowaniem
 • inspirowanie i motywowanie dzieci do działań plastycznych
 • rozwijanie wyobraźni i fantazji
 • zachęcanie dzieci do tworzenia, odkrywania i wypowiadania się w różnych technikach plastycznych

 

 

UMIEJĘTNOŚCI I WIADOMOŚCI JAKIE DZIECKO POWINNO ZDOBYĆ PODCZAS ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH

 

 • rysowanie i malowanie na zróżnicowanych pod względem kształtu i wielkości płaszczyznach (z wykorzystaniem całej powierzchni), rysowanie patykiem, kredkami, flamastrami, malowanie farbami klejowymi, plakatówką i akwarelą
 • porównywanie i zestawianie kolorów (z właściwym nazywaniem 7 barw tęczy, brązu, bieli i czerni), próby mieszania farb i rozróżniania stopnia ich nasycenia
 • układanie z różnorodnych elementów, projektowanie kompozycji tematycznych i ornamentów
 • wydzieranie z papieru zaplanowanych form tematycznych
 • wykonywanie wycinanek płaskich i przestrzennych z wykorzystaniem różnych materiałów i faktur
 • lepienie z masy solnej, gliny
 • stemplowanie na papierze i płótnie (kompozycji tematycznych i ornamentów) z samodzielnym wykonaniem prostych stempli
 • poznanie sztuki ludowej kraju i regionu oraz tradycji i obrzędów. Wykonywanie prac w konwencji sztuki ludowej
 • poznanie dzieł sztuki i ich twórców: obrazy lub ich reprodukcje, fotografia, zabytki, pomniki i budowle o charakterystycznej i ciekawej architekturze. Wyrażanie słowami ogólnych wrażeń na temat oglądanych dzieł sztuki
 • przestrzeganie zasady uważnego i starannego wykonywania zadań
 • próby planowania pracy indywidualnej oraz podziału zadań przy pracach grupowych
 • kształtowanie umiejętności korzystania z otrzymanych informacji z równoczesnym zachęcaniem do szukania nowych rozwiązań
 • wyrabianie umiejętności organizowania sobie miejsca pracy, dobieranie materiałów i narzędzi
 • wyrabianie nawyku oszczędzania materiału
 • przestrzeganie właściwego, bezpiecznego posługiwania się narzędziami z zachowaniem odpowiedniej postawy
 • wdrażanie do sprzątania po zakończonej pracy

METODY I TECHNIKI PLASTYCZNE

 

Techniki plastyczne, czyli całokształt środków i czynności związanych z twórczością plastyczną oraz wiedza o nich decydują o tym, czy zajęcia plastyczne z dziećmi będą miały prawidłowy przebieg i dobry rezultat.

            Dziecko powinno posiadać podstawowe wiadomości o metodzie jaką będzie się posługiwało, ponieważ jest to pomocne przy sprawnym posługiwaniu się środkami tej metody.

            Każda technika plastyczna posiada specyficzne właściwości, wymagające od dziecka określonych umiejętności i sprawności. Kształcenie tych umiejętności zależy zarówno od postępowania dziecka, jak i nauczyciela. Nauczyciel, który mając na względzie rozwój dziecka, powinien tak organizować proces dydaktyczny, aby efekty jego pracy były w pełni satysfakcjonujące. Powinien uczyć patrzenia na przedmiot, nazywania problemów, kształtowania języka plastycznego dziecka poprzez wzbogacenie środków wypowiedzi plastycznej oraz stosowanie różnych technik. Różnorodność stosowanych technik ma inspirować dziecko do rozwiązywania przez nie konkretnych zadań w praktycznym działaniu.

            Wybór odpowiedniej metody, najlepszej, najbardziej atrakcyjnej dostarczy dzieciom wiele radości i przeżyć. Właściwie dobrane techniki plastyczne, dostosowane do możliwości manualnych dzieci, są środkami wiodącymi do twórczej inspiracji i osiągnięcia oczekiwanych efektów.

Dziecko tworzy bez specjalnego przygotowania. Przy czym każdy twórczy moment jest okazją do zdobywania spostrzeżeń i doświadczeń przydatnych w następnym działaniu, więc najlepszym przygotowaniem do twórczości jest sama twórczość. W akcie tworzenia dziecko przedstawia nie tylko to, co wie, ale i to co je interesuje i czego pragnie a zadaniem nauczyciela jest stworzenie warunków do wyzwolenia swobody i spontaniczności dziecięcych wypowiedzi.

 

 

TECHNIKI RYSUNKOWE

Rysowanie kredkami to technika łatwa i atrakcyjna dla dzieci. Dziecko nie tworzy, lecz szuka ich w pudełku i samo dobiera. Odkrywa wiele tonów i odcieni w zależności od siły nacisku kredki na papier. Zauważa duże „rodziny barw” i różnice między kolorami.

 

Rysowanie kredkami świecowymi

Linie powstające przy użyciu tych kredek są szerokie i pozwalają na uzyskanie intensywnej plamy. Zestawienie plam i form barwnych cieszy dziecko i rozbudza jego wyobraźnię.

 

Rysowanie kredkami w drewnianej oprawie

Kredki te nadają się do rysowania na papierze o gładkiej powierzchni i niewielkim formacie. Efekty rysowania tymi kredkami zależą w dużej mierze od ich rodzaju, łatwości nanoszenia ich na barw na papier, jak również od podłoża, na którym zostaną położone.

 

 

 

Rysowanie węglem

Jest techniką rysowania atrakcyjną i efektywną. Ważnym elementem kompozycyjnym jest kontrastowe zestawienie plam białych i czarnych. Jest to technika, która pozwala uzyskać rozmaite efekty fakturowe. Walorowe różnice natężenia kreski, miękkie szaro-czarne plamy tworzą kompozycje pełne wyrazu.

 

Rysowanie patykiem

Do rysowania tą techniką dziecko używa patyka lipowego i tuszu, atramentu lub farby. Rysunek wykonany patykiem ma charakter linearny.

 

Rysowanie mazakiem

Jest to technika łatwa dla dziecka, atrakcyjna. Intensywny kolor zachęca do dalszej zabawy w rysowanie. Mazaki w różnych kolorach, tak grube, jak i cienkie nadają się do rysowania na każdym papierze o gładkiej powierzchni.

 

Rysowanie nitką

Jest techniką łatwą, atrakcyjną i abstrakcyjną. Zanurzoną w farbie nitkę układamy dowolnie na kartce papieru. Nakrywamy ją drugą czystą kartką. Pracę przyciskamy ciężkim przedmiotem (książką telefoniczną) i powoli wyciągamy nitkę. Następnie rozdzielamy kartki.

  

Rysowanie świecą

Do rysowania świecą wykorzystujemy świece kolorowe. Rysunek nimi jest lepiej widoczny na białym papierze. Całość malujemy farbą akwarelową dobrze rozpuszczoną w wodzie. Najlepszy efekt uzyskujemy stosując ciemne kolory.

 

Łączenie różnych technik rysowania, np. rysowanie węglem i flamastrem (połączenie walorowych różnic natężenia kreski z jaskrawą barwą) pobudza inicjatywę dziecka, wprowadza element niespodzianki, skłania do poszukiwania coraz to nowych efektów zarówno kolorystycznych, jak i fakturalnych czy dekoracyjnych. Techniki te łączyć można w różny, dowolny sposób.

 

TECHNIKI MALARSKIE

            Techniki te pełnią ważną rolę w kształtowaniu uzdolnień plastycznych dziecka. Pogłębiają i rozwijają jego naturalne zdolności odczuwania barw, form i przestrzeni. Wartości kształcące technik malarskich polegają przede wszystkim na uwrażliwianiu dziecka na barwy, na śmiałym stosowaniu plamy, rozróżnianiu kolorów i tworzeniu odcieni, czego konsekwencją jest wzbogacenie jego ekspresji malarskiej. Różnicowanie faktury rozwija wyobraźnię malarską dziecka.

 

Malowanie temperami

Jest atrakcyjna ze względu na zachowanie pięknych czystych barw nawet po wyschnięciu. Ogromnym walorem tej techniki jest to, że dziecko może malować na arkuszach papieru rozciągniętych na sztalugach bądź na ścianie.

 

Malowanie farbą plakatową

Najbardziej popularna technika w pracy z małymi dziećmi. Nanoszenie warstw tej farby jest dla dziecka łatwe, gdyż jej konsystencja charakteryzuje się znaczną gęstością. Daje doskonałe efekty w ćwiczeniach malarskich i dekoracyjnych.

 

Malowanie farbą klejową

Duża gęstość klejówki pozwala na malowanie grubymi pędzlami, dzięki czemu efekty pracy są szybko widoczne i cieszą dzieci.

 

Malowanie akwarelą

Akwarela ma kolory pastelowe, rozmyte, delikatne. Sprawia wrażenie mglistości, stwarza atmosferę nieuchwytności konturów i form. Akwarela należy malować szybko, lekko, pędzel musi być obficie namaczany w farbie z wodą. Świetnie nadaje się do zabaw kolorami, ćwiczeń w poznawaniu barw pochodnych (malowanie tęczy), do łączenia z innymi technikami (rysowanie świecą, jako tło dla innych prac plastycznych)

 

Puentylizm (Pointylizm)

Technika polegająca na budowaniu obrazu poprzez zapełnienie gęsto rozmieszczonymi, różnobarwnymi punktami i kreskami kładzionymi na kartkę czubkiem pędzla.

 

INNE TECHNIKI PLASTYCZNE

 

Wycinanka

Jest techniką dzięki której dziecko rozwija zdolność skupienia uwagi, doskonali precyzyjne ruchy ręki, uczy prawidłowego użycia nożyczek. Ponadto działanie to kończy się niespodzianką. Wynik jest nieznany lub nieprzewidywalny.

 

Wydzieranka

Jest wspaniałą okazją do ćwiczeń sprawności palców i dłoni. Rozwija wyobraźnię i zachęca do twórczego działania. Podczas działań można stosować wiele różnorodnych materiałów, dzięki czemu efekty mogą być zaskakujące. Używając kolorowych papierów o różnych odcieniach i wielkościach, zestawiając je ze sobą dziecko uzyskuje efekty nie tylko dekoracyjne ale i malarskie. Malarski charakter wydzieranki jest uzależniony od użytej przez dziecko ilości barw i jej odcieni.

 

Wyklejanka z bibuły

Z karbowanej bibuły wycinamy paski o szerokości ok. 1 cm. Odrywamy kawałki bibuły i palcami formujemy z nich kulki, które umieszczamy w przygotowanych pojemniczkach (w każdym pojemniku inny kolor). Przygotowany szablon pokrywamy klejem, a następnie wypełniamy powierzchnię kulkami o odpowiednich kolorach.

  

Drukowanie stemplem

Jest to technika prosta i efektowna. Stemplować można zwiniętym papierem, szmatką, zgiętą tekturą, korkiem czy też stemplami wyciętymi z ziemniaka. Takie stemple pozwalają na uzyskanie przez dziecko śladów często o nieokreślonym kształcie. Dziecko drukuje farbą kryjącą, którą nanosi na stempel za pomocą pędzla lub mocząc go bezpośrednio w farbie. Efekt dekoracyjności uzyskuje się przez odpowiednie zestawienie śladów i ich odbić.

 

Metoda paluszkowa

Stemplowanie palcami polega na delikatnym zanurzeniu „poduszki” palca w farbie plakatowej, a następnie odbiciu na papierze. W zależności od siły nacisku, odbitki będą słabsze lub bardziej wyraziste. Podczas pracy można korzystać z wielu kolorów, należy tylko pamiętać o dokładnym oczyszczeniu palca z farby wcześniej użytej.

Można odbijać stopy lub dłonie, tworząc dowolne kompozycje.

 

Malowanie patyczkami kosmetycznymi

Na przygotowanym na kartce z bloku technicznego szkicu stemplujemy za pomocą patyczków do uszu obraz. Na kolorowej kartce dobrze wygląda obraz wykonany białą farbą, zaś na białej kartce można używać wszystkich barw.

 

Collage

Kompozycja wykonana z różnych materiałów naklejonych na podłoże. Mogą to być barwne gazety, papiery, szmatki, materiał przyrodniczy, który można łączyć z rysunkiem lub farbą. Łączenie różnych barw lub materiałów daje ciekawe efekty. Niektóre fragmenty kolażu można dorysować kredką lub domalować farbami.

Collage ze strużyn kredek – wykorzystujemy cienkie, skrawane wióry, które powstają podczas ostrzenia drewnianych oprawek ołówków lub kredek. Z drewnianych wiórek tworzymy kompozycje na powierzchni kartki. Prace można uzupełnić domalowując dodatkowe elementy kredkami świecowymi lub pastelami.

 

Frottage

Technika płaska polegająca na odciskaniu faktury dowolnych przedmiotów o wyraźnej fakturze na powierzchni papieru. Wykorzystujemy przedmioty naturalne (deski, kamienie, korę drzew, liście, pióra) oraz przedmioty codziennego użytku (monety, sitka, haftowane tkaniny, tapety, papier ścierny itp.). Wybrane przedmioty nakrywamy kartką papieru i pocieramy grafitem lub kredka woskową. Wcześniej można przygotować szkic rysunku i uzupełnić go dowolnymi fakturami na zasadzie kolorowanki, podkładając pod kartkę różne przedmioty.

 

Wydrapywanka na podkładzie z pasteli

Całą powierzchnię kartki pokrywamy kolorową pastelą olejną (wzory dowolne). Następnie całą powierzchnię zamalowujemy tuszem w ciemnym kolorze (najlepiej czarnym). Po wyschnięciu przy pomocy patyczka (wykałaczki) wydrapujemy dowolną kompozycję odkrywając spod wierzchniej warstwy tuszu kolory pasteli olejnej. Czerń świetnie łączy całość nadając pracy wiele wyrazu.

Malowanie na wilgotnym papierze „mokre w mokrym”

Podłożem tworzonego obrazu jest dobrze zwilżona powierzchnia materiału, na którym będzie wykonywana praca. Farby rozcieńczone wodą rozpływają się w sposób mało kontrolowany. Rozlane, przenikające się plamy dają wiele zaskakujących efektów kolorystycznych i fakturalnych.

 

Malowanie na mokrym zmiętym papierze

Arkusz miękkiego papieru rysunkowego zanurzamy w wodzie. Następnie zgniatamy mokry papier w kulę, rozprostowujemy go na stole i malujemy akwarelą. Dla wydobycia wyrazistych kształtów można dodać malowany kontur, np. czarny.

 

Batik świecowy

Polega na rysowaniu świecą pewnych elementów, następnie zamalowujemy karton jasną farbą i suszymy. Następnie pokrywamy świecą miejsca, które mają zachować tę barwę. Znowu malujemy farbą, suszymy i postępujemy tak dalej aż do nałożenia najciemniejszej barwy. Na zakończenie całą pracę nakrywamy czystą kartką papieru i prasujemy gorącym żelazkiem.

 

Dmuchany obrazek

Mocno rozcieńczone dowolne farby wodne lub tusze spuszczamy dużymi kroplami na papier i za pomocą plastikowej rurki do napojów rozdmuchujemy je w różne strony. W zależności od kierunku rozdmuchiwania otrzymamy różnej grubości „niteczki”. Powstały obraz można uzupełnić kredkami lub flamastrami. Technika ta daje ciekawe efekty, najczęściej zaskakujące i nieprzewidziane.

 

Marmurek

Sposób tworzenia wzorów na papierze z farby olejnej wylanej na wodę. Farba nie miesza się z wodą, tworzy natomiast na jej powierzchni bardzo ładne wzory. Wzory można zmieniać, mieszając patykiem wylaną farbę. Zanurzając kartkę papieru możemy przenieść je na nią.

 

Papierowy witraż

Polega na wykonaniu szkicu witrażu i zaznaczenia rysunku czarnym konturem. Rozbiciu poszczególnych elementów na mniejsze formy, również konturowe. Wycięciu nożyczkami wszystkich płaszczyzn i pozostawienie tylko konturów. Odwrócenie ażurowego kartonu na druga stronę, podklejeniu bibuły w odpowiednim kolorze pod każdą płaszczyzną. Jest to technika trudna. Wymaga dokładności i cierpliwości.

 

Mozaika ze skorupek jaj

Jest to technika, która polega na naszkicowaniu kompozycji i układaniu na niej kawałków skorupek jaj. Do wykonania tła można wykorzystać plastelinę. Aby praca była bardziej efektowna skorupki jaj można pomalować farbami.

  

Malowanie na szkle

Do malowania na szkle wykorzystujemy specjalne farby do szkła lub tempery. Szkic rysujemy na kartonie wielkości szkła antyramy, kontur przenosimy na szkło niezmywalnym czarnym flamastrem.

 

Decoupage

Ozdabianie przedmiotów techniką serwetkową. Powierzchnię przedmiotu malujemy farbą akrylową, gdy farba lekko przeschnie nanosimy crack (daje efekt spękania). Z serwetki wycinamy wybrany motyw i przy pomocy specjalnego kleju przyklejamy do powierzchni. Delikatnie wygładzamy, aby dokładnie przylgnął do podłoża. Po wyschnięciu powierzchnię malujemy lakierem.

 

Malowanie widelcem

Do tej techniki wykorzystujemy farby plakatowe w tubach. Wyciskamy farbę do miseczki, dodając odrobinę wody. Zanurzamy widelec i malujemy nim różne wzory na kartce papieru z bloku technicznego.

 

Dekalkomania – obrazek z kleksa

Na kartkę wylewamy niewielka ilość tuszu lub atramentu. Składamy na pół i delikatnie gładzimy palcami. Plama tuszu powinna się rozprzestrzenić, tworząc dwa symetryczne wzory. Po wyschnięciu prace można wzbogacić domalowując lub doklejając dowolne elementy. Prace wykonane w tej technice są najczęściej dziełem przypadku.

 

Origami z koła

Przygotowujemy koła różnej wielkości i koloru (można zakupić gotowe zestawy kół).

Etapy wykonania pracy:

 • wybieramy koła o odpowiedniej wielkości i kolorze
 • składamy w sposób zademonstrowany przez nauczyciela (składamy zawsze na jakiejś powierzchni, nigdy „w powietrzu”!)
 • układamy kompozycję
 • przyklejamy kolejne elementy kompozycji na kartkę papieru
 • możemy dorysować drobne elementy

 

Woskowe obrazki

Kartkę papieru pokrywamy płynnym woskiem (kapiąca świeca). Plamy z wosku są bazą do tworzenia kwiatów, owadów poprzez dorysowywanie lub przyklejanie brakujących elementów.

 

„Wyszywanka” na papierze

Na kartce z bloku technicznego rysujemy prosty wzór (serce, jabłko). Kolorowym grubym kordonkiem lub włóczką obklejmy kontury (można wypełnić też całą powierzchnię). Obklejony wzór wypełniamy farbami lub kredkami na zasadzie kolorowanki.

 

Nakrapiane obrazy

Z papieru wycinamy różne kształty, układamy szablony na papierze, a następnie rozprowadzamy kolorową, rozcieńczoną farbę za pomocą szczoteczki do zębów i grzebienia, pocierając zamoczoną w farbie szczoteczkę o grzebień.

 

Zabawa w domalowywanie

Technika ta polega na przyklejeniu zdjęcia lub obrazka wyciętego z gazety na kartce papieru, a następnie domalowanie dalszej części obrazka. Technika ta rozwija wyobraźnię oraz uczy wyczucia proporcjonalności.

 

Malowanie kamieni

Do wykonania tej pracy potrzebne są czyste, uprzednio umyte kamienie dowolnej wielkości (takie, by dziecku łatwo było je trzymać w rączce). Do ozdabiania kamieni można stosować farby plakatowe lub wykorzystać technikę decoupagu. Gotowe prace należy pomalować bezbarwnym lakierem. Dobry efekt daje dodanie pyłu srebrnego lub złotego stosowanego w decoupagu.

 

Prace z masy solnej

Przepis na masę solną:

 • 400g maki pszennej
 • 400g soli drobnoziarnistej
 • 250 ml wody

Składniki mieszamy w równych proporcjach stopniowo dodając wodę. Masa musi być plastyczna, dobrze wyrobiona. Masę można zabarwić na dowolny kolor pigmentem, który należy dodać podczas jej wyrabiania. Po wyschnięciu modele można pomalować w dowolne wzory farbami plakatowymi lub akrylowymi.

 

  PROPOZYCJE TEMATÓW I TECHNIK DO WYKORZYSTANIA W ZAJĘCIACH

 

Termin realizacji

Temat zajęć i sposób realizacji

wrzesień

 • Sprawdzenie umiejętności dzieci.

październik

 • „Drzewko przyjaźni” – stemplowanie śladu dłoni na kartonie; poznanie barw podstawowych; ustalenie Regulaminu Kółka Plastycznego.
 • Wycieczka – oglądanie liści różnych gatunków drzew, omówienie i porównywanie wyglądu, kształtu, wielkości, faktury, kolorystyki itp.
 • Odbijanie liści kasztanowca – odciskanie śladu liści kasztanowca na kartonie, wycinanie ich; poznanie barw podstawowych, pochodnych i dopełniających.
 • „Paw” – z przygotowanych na wcześniejszych zajęciach wyciętych liści kasztanowca układanie kompozycji przedstawiającej pawia z kolorowymi piórami ogona. Ozdabianie ogona cekinami.
 • „Spotkanie z dziełami sztuki” – poznawanie najsłynniejszych dzieł sztuk plastycznych; oglądanie albumów,  reprodukcji, wycieczka do muzeum.

listopad

 • „Papierowy potwór” – praca wykonana metodą orgiami na bazie papierowej składanki „piekło – niebo”. Z podstawowej bazy tworzymy wg własnego pomysłu stworki – potworki poprzez doklejanie elementów, nacinanie, składanie, formowanie itp.
 • „Czarodziejska nitka” – praca z wykorzystaniem włóczki i farb plakatowych. Malowanie nitki farbą plakatową, układanie kompozycji i odbijanie wzoru poprzez złożenie kartki i wyciągnięcie nitki.
 • „Jesienne drzewko”

cz. I – wykonanie kuleczek z bibuły w jesiennych kolorach – brąz, zieleń, żółć, oranż i czerwień.

cz. II – naklejanie na kartonie wydartych z brązowego papieru wąskich nieregularnych pasków tworzących pień drzewa i jego gałęzie. Przygotowane wcześniej kuleczki z bibuły przyklejamy pojedynczo na drzewie lub pod nim (kilka takich „listków” już opadło, kilka właśnie wiatr zerwał z gałęzi.

 • „Jesienna kompozycja” frottage – odbijanie faktury liści podłożonych pod papier rysunkowy przez pocieranie go kredkami świecowymi.
 • „Spotkanie z dziełami sztuki” – poznawanie najsłynniejszych dzieł sztuk plastycznych; oglądanie albumów,  reprodukcji, wycieczka do muzeum.

grudzień

 • „Aniołki z masy solnej” – przy pomocy foremek do ciasta wyciąć z rozwałkowanej masy solnej sukienkę (duży kształt koła lub kwiatka) , aureolę ( małe koło lub kwiatek), skrzydła (serce przecięte na pół). Praską do czosnku wyciskamy „włosy”. Pozostałe elementy dzieci lepią same i łączą ze sobą. Gdy masa nie chce się skleić zwilżyć ją lekko wodą.
 • „Choinki z szyszek” – szyszki malujemy na zielono, ozdabiamy je cekinami, koralikami i brokatami.
 • „Karta pocztowa z Aniołem” – z bawełnianej koronki wycinamy sukienkę anioła, skrzydła wykonujemy z błyszczącego papieru w kolorze srebrnym lub złotym, włosy – z białej włóczki. Praca wygląda ładnie na podkładzie (tle)z karbowanego papieru.
 • „Karta pocztowa – kolorowe świeczki” – z ozdobnej taśmy odcinamy kawałek długości ok. 6 cm. Górną krawędź lekko wystrzępiamy, będzie się wydawało, że świeczka nierówno się stopiła. Płomyk wykonujemy ze złotej lub srebrnej folii. W dolnej części przyklejamy nieco mchu lub pociętej zielonej bibuły. Z tego mchu będzie „wyrastać” nasza świeczka.
 • „Spotkanie z dziełami sztuki” – poznawanie najsłynniejszych dzieł sztuk plastycznych; oglądanie albumów,  reprodukcji, wycieczka do muzeum.

styczeń

 • „Fajerwerki” – rozdmuchiwanie plam z kolorowej farby lub tuszu przy pomocy słomki.
 • „Płatki śniegu” – wycinanie z papieru  gwiazdek różnej wielkości i kształtu.
 • „Zimowy krajobraz” – na niebieskim kartonie białą pastelą odrysowujemy w różnych miejscach 3, 4 razy własną dłoń – korona drzewa. Czarnym kolorem rysujemy pień i gałęzie. Pracę ozdabiamy białymi płatkami śniegowymi.
 • „Bałwanek” – wydzieranka z białego  papieru; wydzieranie kształtu bałwana po zaznaczonym konturze.
 • „Zimowy obrazek” – wycieranie gumką kartki zamalowanej ołówkiem.
 • „Spotkanie z dziełami sztuki” – poznawanie najsłynniejszych dzieł sztuk plastycznych; oglądanie albumów,  reprodukcji, wycieczka do muzeum.

luty

 • „Zwierzaki – kamieniaki” – malowanie kamieni farbą plakatową, ozdabianie techniką decoupage (serwetkową).
 • Rysowanie ołówkiem i gumką – ołówkiem pokrywamy całą powierzchnię kartki, następnie gumką wycieramy na niej dowolne wzory i kształty.
 • „Zimowy obrazek” – rysowanie pastelami na papierze ściernym
 • „Zima – makieta” (dwa zajęcia) – przygotowanie saneczkarzy, narciarzy, skoczni, choinek, ośnieżonych domków; ustawienie i zawieszenie zabawek tak, aby stworzyły jedną całość.
 • „Zamek” – szkicowanie zarysu zamku, wyklejanie go „cegiełkami” (małe prostokąty pocięte z czerwonej kartki przez nauczyciela na gilotynce), obrysowanie czarnym flamastrem konturu zamku i przestrzeni między cegłami.
 • „Spotkanie z dziełami sztuki” – poznawanie najsłynniejszych dzieł sztuk plastycznych; oglądanie albumów,  reprodukcji, wycieczka do muzeum.

marzec

 • Wycieczka – szukanie oznak wiosny; pierwsze wiosenne kwiaty, pączki na drzewach i krzewach, kwiaty forsycji, bazie na wierzbie itp.; zwrócenie uwagi na zmianę kolorystyki otaczającej przyrody.
 • „Bociany” – na niebieskim kartonie rysujemy dzieciom sylwetkę lecącego bociana. Przy użyciu pasków białego (upierzenie), czarnego (lotki skrzydeł i końcówka ogona) oraz czerwonego (dziób, nogi) koloru wyklejamy kształt bociana. Paski przyklejamy warstwami tak aby sprawiały wrażenie piór.
 • „Ślimak z tapety” – wypełnianie narysowanego ołówkiem konturu ślimaka drobnymi kawałkami tapety. Co jakiś czas zmieniamy kolor i wzór tapety tak, aby elementy spiralnej muszli były wyraźnie widoczne.
 • „Dmuchana łąka” – za pomocą pędzla robimy na papierze kolorowe kleksy z farby i natychmiast rozdmuchujemy je przez słomkę w różnych kierunkach.
 • „Kwiaty w wazonie” – odbijanie koronką, tiulem itp. – stemplowanie.
 • „Spotkanie z dziełami sztuki” – poznawanie najsłynniejszych dzieł sztuk plastycznych; oglądanie albumów,  reprodukcji, wycieczka do muzeum.

kwiecień

 • Wycieczka do Muzeum Etnograficznego – poznanie elementów dawnego wyposażenia domów i chat wiejskich. Oglądanie eksponatów, poznanie ich przeznaczenia i związku z ludowymi zwyczajami i tradycjami.
 • „Ozdoby bibułowe” – wykonanie ozdób z bibuły i innych elementów wzorowanych na sztuce ludowej (łańcuchy, „Pajak”, kwiaty itp.)
 • „Kurczątko w jajku” – podstawkę pracy wykonujemy z zielonego kartonu w kształcie koła wielkości spodka oklejonego pociętą bibułą. Większą część skorupki jajka wypełniamy żółtą watką. Oczy i dziób wycinamy z kolorowego papieru. Mniejszą – część skorupki pozostawiamy pustą. W ten sposób stwarzamy wrażenie, że jajko właśnie przed chwilą pękło.
 • „Kogucik z wydmuszki” – podstawkę dla kogucika wykonujemy z połowy rolki po papierze toaletowym obklejonym zielonym papierem. Na ogon wycinamy z kolorowego papieru dużo pasków szerokości ok. 0,5 cm długości. Paski przyklejamy od wewnątrz do rolki – podstawki. Aby ogon pięknie się zwijał, naciągamy paski na ołówku. Z czerwonego kartonu wycinamy dziób i grzebień, z czarnego – oczy. Przyklejamy na wydmuszkę. Gotowego kogucika osadzamy na podstawce.
 • „Batikowa pisanka” – wydmuszkę jajka rysujemy rozgrzanym woskiem w dowolne wzory, następnie barwimy w spożywczym barwniku do jaj. Po wyschnięciu barwnika rozgrzewamy wosk nad świeczką i rozprowadzamy na całości wydmuszki. Ostatnią czynność wykonuje nauczyciel.
 • „Makaronowe baranki” – wycinanie szablonu trawy, chmur, kwiatów, owadów oraz baranka. Ozdabianie baranka makaronem w kształcie ślimaczków (rogi, wełenka). Naklejenie elementów na karton, zwracanie uwagi na właściwe rozplanowanie pracy. Kwiaty i owady można wyciąć ozdobnym dziurkaczem.
 • „Karta pocztowa – baranek” – wycinanie odrysowanego z szablonu kształtu baranka, ozdabianie go kołami skręconego sznurka jutowego – imitacja wełny.
 • „Spotkanie z dziełami sztuki” – poznawanie najsłynniejszych dzieł sztuk plastycznych; oglądanie albumów,  reprodukcji, wycieczka do muzeum.

maj

 • „Tajemnicze drzewo” – wykonanie pracy techniką kleksografii.
 • „Breloczek dla mamy” – wykonanie z ozdobnego sznurka i koralików breloczka dla mamy.
 • „Kwitnąca jabłoń” – wycinanka z kolorowego papieru; gałęzie – paski z brązowego papieru, płatki  kwiatu – dwie nałożone na siebie warstwy papieru w kształcie skrzydeł owada, zielone listki, środek kwiatu można ozdobić dla ładnego efektu cekinem.
 • „Moje miasto nocą” – wycinanie elementów charakterystycznych dla architektury miejskiej; przyprasowanie całości kalką maszynową.
 • „Wśród kwiatów” – malowanie farbami plakatowymi na podkładzie z gumy arabskiej.
 • „Bajkowe kwiaty” – naklejanie strużyn stemperowanych kredek, skręcanie bibułki, rysowanie kredkami świecowymi.
 • „Spotkanie z dziełami sztuki” – poznawanie najsłynniejszych dzieł sztuk plastycznych; oglądanie albumów,  reprodukcji, wycieczka do muzeum.

czerwiec

 • Wycieczka do Muzeum Etnograficznego – zapoznanie z kulturą i  sztuką Aborygenów; technika malowania kropkami.
 • „Salamandra” – wykonanie pracy techniką kropkową; zwrócenie uwagi na powtarzalność form: kół, krętych linii, łuków, kropek itp.
 • „Rybka” – wydrapywanka na podkładzie z pasteli; karton malujemy olejnymi pastelami w kolorowe pasy następnie pokrywamy czarną farbą lub tuszem. Gdy praca jest sucha patykiem wydrapujemy kształty ryb i roślin.
 • „Podwodny świat” – malowanie techniką „mokre w mokrym” na zmiętym papierze.
 • „Mój przyjaciel” – rysowanie pastelami olejnymi portretu swojego przyjaciela.
 • Uroczyste zakończenie – wernisaż prac, wręczenie dzieciom dyplomów.

  

EWALUACJA

 

Ewaluacja to proces zbierania, analizowania i wartościowania danych w celu podjęcia decyzji dotyczących przyszłych działań.

Narzędzia do ewaluacji:

 1. zgromadzone prace plastyczne dzieci
 2. obserwacja działań plastycznych dzieci
 3. dyplomy z udziału w konkursach plastycznych
 4. ankieta dla dzieci – każdorazowo po zajęciach określanie stanu zadowolenia (buzia wesoła, obojętna, smutna)
 5. ankieta dla rodziców

 

  

LITERATURA

 1. Barff U., Burkhardt I., Maier J. Każde dziecko to potrafi. cz. I, II, III. Warszawa, DELTA
 2. Bieraczonek I. Wprowadzenie dzieci w świat sztuki. (w:) Wychowanie w Przedszkolu 5/2001
 3. Billewicz-Kuźnia I. Pobudzanie dyspozycji twórczych dzieci. (w:) Wychowanie w Przedszkolu 8/2001
 4. Brańska E. Techniki plastyczne. (w:) Wychowanie w Przedszkolu 4/1995
 5. Czerwosz Z. Dzieci lubią rysować. Warszawa 1986, Nasza Księgarnia.
 6. Cybulska-Piskorek J. Twórczość plastyczna dziecka. Warszawa 1996, WSiP
 7. Dąbrowska L. Plastyka w życiu dziecka. (w:) Wychowanie w Przedszkolu 4/96
 8. Dziamska D. abc orgiami. Warszawa 2003, bis
 9. Gloton R., Clero C. Twórcza aktywność dziecka. Warszawa 1988, WSiP
 10. Jąder M. Techniki plastyczne rozwijające wyobraźnię. Impuls 2005
 11. Natorff A., Wasiluk K. Wychowanie plastyczne w przedszkolu. Warszawa 1990, WSiP
 12. Neubacher M. 100 zabawek i dekoracji z papieru. Warszawa 2003, Świat książki
 13. Marcinkowska K., Michejda-Kowalska K. Barwne fantazje. WSip 1993
 14. Marcinkowska K., Michejda-Kowalska K Gładkie i chropowate. WSiP 1995
 15. Marcinkowska K., Michejda-Kowalska K Wydzieranki, wycinanki. WSiP 1993
 16. Popek S. Analiza psychologiczna twórczości plastycznej dzieci i młodzieży. Warszawa 1978, WSiP
 17. Samoraj M. Artystą być w przedszkolu. Edukacja w przedszkolu. Raabe 1999
 18. Tartas T. Ekspresja plastyczna dzieci. (w:) Wychowanie w Przedszkolu 7/93
 19. Wallon P., Cambier A., Engelhart D. Rysunek dziecka. Warszawa 1993, WSiP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego
  02-762 Warszawa
  ul. Barcelońska 8
  e-mail: sp307wawa@wp.pl
 • 22 842 42 61
  22 842 18 98

Galeria zdjęć