Nawigacja

Historia

Ocenianie

Co podlega ocenianiu na lekcjach historii i społeczeństwa?

1. Prace klasowe
Obejmują większą partię materiału. Dlatego uczniowie, aby mieć czas przygotować się do pracy klasowej są o niej poinformowani z tygodniowym wyprzedzeniem. Uczeń powinien przystapić do poprawy pracy klasowej, jeżeli nie pisał jej w terminie lub otrzymał ocenę niedostateczną (ewentualnie inną, która go nie satysfakcjonuje).

2. Kartkówki
Pisemne prace, których czas nie przekracza 15 minut, a zakres materiału to 1-2 ostatnie tematy. Mogą być niezapowiedziane. Uzyskana przez ucznia ocena nie podlega poprawie.

3. Odpowiedzi ustne
Za dłuższe wypowiedzi można otrzymać ocenę od 1 do 6.
Za zgłaszanie się podczas lekcji (aktywność pożądana) uczeń dostaje plusy. Pięć plusów to ocena bardzo dobra (5).
Za brak pracy podczas lekcji, niewypełnianie ćwiczeń, mimo próśb i ostrzeżeń nauczyciela uczeń dostaje ocenę niedostateczną (1).


4. Praca na lekcji
Oceniana jest samodzielna praca ucznia.

5. Prace domowe
 Są zadawane po każdej lekcji. Uczeń ma prawo dwa razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie - nie odrobić pracy domowej.
Za trzecim razem otrzyma ocenę niedostateczną (1).
 Jeżeli uczeń nie był w szkole, ma obowiązek uzupełnić braki.
Problemy z uzyskaniem informacji o tym, co było zadane podczas nieobecności ucznia, należy zgłosić nauczycielowi przedmiotu.
 

6. Zeszyt ćwiczeń
Ocenie podlega to, czy ćwiczenia są systematycznie wypełniane oraz ich zawartość merytoryczna i staranność.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego
    02-762 Warszawa
    ul. Barcelońska 8
    e-mail: sp307wawa@wp.pl
  • 22 842 42 61
    22 842 18 98

Galeria zdjęć