Nawigacja

Przedmiotowy system oceniania z matematyki

Matematyka

Przedmiotowy system oceniania z matematyki

Ogólne wymagania i zasady oceniania z Matematyki

 

Wymagane jest, aby uczeń:

 • posiadał zeszyt, zeszyt ćwiczeń i podręcznik na każdej lekcji (podręczniki można zostawić w szkole),
 • pracę domową odrabiał na każdą lekcję,
 • systematycznie i estetycznie prowadził zeszyt przedmiotowy oraz uzupełniał lekcję po nieobecności.

 

Ocenianie prac klasowych i kartkówek:

 • prace klasowe będą zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i oceniane do 2 tygodni;
 • czas trwania pracy klasowej wynosi minimum 40 min;
 • w przypadku otrzymania z pracy klasowej oceny niedostatecznej uczeń ma obowiązek ją poprawić,
  w ciągu dwóch tygodni od dnia zapoznania się z oceną;
 • uczeń może poprawić każdą ocenę z pracy klasowej tylko raz; ocena z poprawy bez względu na wynik zostanie wpisana do dziennika obok oceny poprawianej;
 • z poprawy pracy klasowej uczeń może otrzymać co najwyżej ocenę bardzo dobrą;
 • osoby nieobecne na pracy klasowej piszą ją w terminie ustalonym z nauczycielem, ale nie przekraczającym 2 tygodni od powrotu do szkoły;
 • kartkówki z materiału bieżącego, obejmującego ostatni temat, nie będą zapowiadane we wcze­śniejszym terminie;
 • oceny z kartkówek nie podlegają poprawie;
 • czas trwania kartkówki wynosi do 20 minut;
 • w ciągu półrocza uczeń ma prawo do trzech nieprzygotowań, które należy zgłosić nauczycielowi na początku lekcji; każde następne zgłoszenie nieprzygotowania będzie równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej;
 • za nie zgłoszony na początku lekcji brak zeszytu lub materiałów uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną;
 • zgłoszenie nauczycielowi nie przygotowania do zajęć nie zwalnia ucznia z zapowiedzianych pisemnych prac klasowych;
 • po długiej (tygodniowej lub dłuższej) usprawiedliwionej nieobecności uczeń może być nieprzygotowany do lekcji.

 

Osiągnięcia ucznia klas IV-VIII są przeliczane w następującej skali procentowej:

97% - 100% - celujący

86% – 96% - bardzo dobry

71% – 85% - dobry

56% – 70% - dostateczny

36% – 55% - dopuszczający

0% – 35% - niedostateczny

 

Aktywność na lekcji:

  • aktywność na lekcji brana jest pod uwagę w czasie trwania całego roku szkolnego;
  • za poprawne rozwiązanie zadania lub przykładu przy tablicy można dostać plusa;
  • uczeń za zdobycie pięciu plusów może dostać ocenę bardzo dobrą (za aktywność na lekcji), a także może dostać ocenę niedostateczną za zdobycie trzech minusów;
  • każdy uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen, które może uzyskać, biorąc udział w konkursach, wykonując i przygotowując referat na temat określony przez nauczyciela;
  • za przeszkadzanie na lekcjach/brak aktywności/nieprzestrzeganie zasad podczas lekcji uczeń może otrzymać dodatkową pracę domową do zrobienia na następną lekcję.

 

Ocena śródroczna i roczna wystawiana jest na podstawie wszystkich zdobytych ocen. Jeżeli nauczyciel ma wątpliwości co do oceny śródrocznej/rocznej może przepytać ucznia lub dać dodatkowe zadania do rozwiązania.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego
  02-762 Warszawa
  ul. Barcelońska 8
  e-mail: sp307wawa@wp.pl
 • 22 842 42 61
  22 842 18 98

Galeria zdjęć